Vattendrag och våtmarker

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna och spelar en nyckelroll i ekosystemet. Sverige behöver återskapa stora ytor våtmark för att klara flera miljö- och klimatutmaningar.

Våtmarker är viktiga för en biologisk mångfald samtidigt som de våtmarker som bildar torv är viktiga för klimatet. Våtmarker behåller vatten och kan därför stärka landskapet mot både torka och översvämningar. De renar också vattnet innan det rinner vidare till vattendrag.

Arealen med våtmarker har minskat kraftigt under det senaste seklet då de framför allt har dikats ut för skogs- och jordbruk. Idag tappar våtmarkerna sin funktion främst för att de växer igen. Under senare år pågår ett brett arbete för att återskapa och återväta våtmarker.

Munkfors kommun kommer att genomföra en Våtmarksinventering under tiden 2023-2025. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Projektet kommer att innebära

  • övergripande sammanställning av befintliga våtmarksinventeringar, kartmaterial, kompletterande inventeringar och framtagande av hydrologiskt material
  • kunskapsförmedling till kommunförvaltning och privata markägare i Munkfors kommun.
  • Framtagande av förslag på möjliga våtmarksåtgärder som kan öka naturvärden, minskad klimatpåverkan och medverkan till att våtmarker bidrar till flödesutjämningar.

Dokument och länkar

Länkar på andra hemsidor

Publicering: 2024-02-29 | Ändrat: 2024-02-29
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut