Färdtjänst

Färdtjänst är ett kompletterande kollektivt transportsystem för personer som har avsevärda svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Transporter sker oftast med taxifordon där kommunen subventionerar den resandes egenavgift.

Om behov av specialfordon fordras beslutar färdtjänsthandläggaren om detta. I vissa fall kan det vara nödvändigt med ledsagare och även här beslutar färdtjänsthandläggaren om detta. Färdtjänst ges till den som har avsevärda funktionshinder och därigenom har svårt att förflytta sig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska vara bestående minst tre månader.

Hur beviljas färdtjänst?

Färdtjänst beviljas efter en individuell prövning. Detta innebär att kommunens färdtjänsthandläggare, som i kommunens fall är Värmlandstrafik, oftast gör ett hembesök hos den sökande. Vid oklara ärenden kan läkarintyg begäras in. Enbart bristande tillgång till kollektivtrafik eller hög ålder är inte en grund för färdtjänst. Färdtjänst kan beviljas till/från närmaste busshållplats för vidare transport med kollektivtrafiken.

Färdtjänsttillstånd

Färdtjänsttillståndet är tidsbegränsat och begränsningen kan vara från tre månader upp till två år. Därefter görs en omprövning av färdtjänsttillståndet. Man får resa med färdtjänst obegränsat antal gånger inom Värmlands län.

Var får man resa?

Man får resa med färdtjänst för inköps-, service- och fritidsresor. När det gäller resor till vårdcentral, sjukhus eller liknande är det patientresor som ska nyttjas. Vid varje färdtjänstresa finns det avsatt fem minuter per resenär för kringservice. Det kan exempelvis vara hjälp i bostad, taxibil och bärhjälp av matkassar. Resa med riksfärdtjänst sökes separat hos färdtjänst-handläggaren och ansökan bör vara inne minst 14 dagar före avresedatum.

Hur lång tid tar handläggningen?

Målsättningen är att en färdtjänstutredning inte ska ta längre tid än tre veckor efter ansökan kommit in. Efter att beslut fattas meddelas den sökande skriftligt om ansökan beviljats eller inte. Om ej ansökan beviljats kan beslutet överklagas.

Kontakt

Telefon till Värmlandstrafik färdtjänsthandläggare:0771-32 32 00

Mail: fardtjanst@varmlandstrafik.se

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2017-12-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se