Funktionsnedsättning och stöd enligt LSS

Du som har funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Även du som är anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan få stöd.

Vad är en funktionsnedsättning och LSS?

Munkfors kommuns verksamhet inom omsorg och stöd ansvarar för all verksamhet som rör personer med en funktionsnedsättning eller funktionsvariation som det också kallas. Följande tillstånd räknas som en funktionsnedsättning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) :

 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Enligt LSS är det verksamheten för omsorg och stöds uppgift att via insatser och åtgärder förenkla vardagen för den enskilde individen. All verksamhet enligt LSS ska verka för att personer med en funktionsvariation ska få full delaktighet i samhällslivet och även för att främja jämlikhet i levnadsvillkor. Det ska helt enkelt inte spela någon roll att du har en funktionsvariation – du ska ha möjlighet att leva som personer som inte har en funktionsvariation. Enligt LSS är det också viktigt att du i största möjliga mån får inflytande och medbestämmanderätt över de insatser som du får.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt till insatser i form av särskilt stöd och service om du:

 1. behöver sådan hjälp för att kunna leva som andra och
 2. behovet inte blir tillgodosett på något annat sätt.

Alla insatser som du får ska vara varaktiga och samordnade samt anpassade efter dina behov. Insatserna ska också vara lätt tillgängliga och utformade så att de stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

LSS  omfattas av tio rättigheter:

 • Råd och stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Ansök om stöd enligt LSS

Viktigt att notera är att verksamheten omsorg och stöd inte får ge dig insatser enligt LSS om du inte begär det. Om du är i behov av stöd och service måste du ansöka om det hos kommunen. För personer under 15 år eller personer som uppenbart saknar förmåga att begära stöd kan dock till exempel vårdnadshavare eller god man begära insatser för den personen. När insatsen gäller ett barn ska barnet få relevant information och ha möjlighet att framföra sina åsikter. Verksamheten omsorg och stöd tillmäter barnets åsikter betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

För att ansöka om stöd enligt LSS kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

När du skickat in din ansökan är det en LSS-handläggare som gör en utredning med stöd av LSS. Ibland kan handläggaren även behöva ta in extern profession för att säkerställa att ärendet bedöms korrekt.

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Handläggningstiden för ansökan varierar eftersom vissa ärenden kan vara av en mer komplex art och av den anledningen kan det ta lite längre tid. Biståndshandläggaren  arbetar dock alltid så skyndsamt som möjligt.

Överklaga beslut

Du kan överklaga biståndsbeslut som fattats med stöd av LSS. När du fått biståndsbeslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till utskottet för omsorg och stöd. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut det gäller, vad du vill ha ändrat samt på vilka grunder du anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet skickar du till:
Utskottet omsorg och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2020-03-10 | Ändrat: 2020-09-24
Sidansvarig: Helena Olsson | helena.olsson@munkfors.se