Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsnedsättning och stöd enligt LSS

Du som har funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Även du som är anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan få stöd.

Vad är en funktionsnedsättning och LSS?

Munkfors kommuns verksamhet inom omsorg och stöd ansvarar för all verksamhet som rör personer med en funktionsnedsättning eller funktionsvariation som det också kallas. Följande tillstånd räknas som en funktionsnedsättning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) :

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Enligt LSS är det verksamheten för omsorg och stöds uppgift att via insatser och åtgärder förenkla vardagen för den enskilde individen. All verksamhet enligt LSS ska verka för att personer med en funktionsvariation ska få full delaktighet i samhällslivet och även för att främja jämlikhet i levnadsvillkor. Det ska helt enkelt inte spela någon roll att du har en funktionsvariation – du ska ha möjlighet att leva som personer som inte har en funktionsvariation. Enligt LSS är det också viktigt att du i största möjliga mån får inflytande och medbestämmanderätt över de insatser som du får.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt till insatser i form av särskilt stöd och service om du:

  1. behöver sådan hjälp för att kunna leva som andra och
  2. behovet inte blir tillgodosett på något annat sätt.

Alla insatser som du får ska vara varaktiga och samordnade samt anpassade efter dina behov. Insatserna ska också vara lätt tillgängliga och utformade så att de stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

LSS  omfattas av tio rättigheter:

Rådgivning och personligt stöd

Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att LSS följs men när det gäller rådgivning och personligt stöd är det Region Värmland du ska vända dig till.

Av regionen kan du få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Vård för att behandla en sjukdom ingår däremot inte i LSS.

Om du vill ansöka om rådgivning eller personligt stöd kan du besöka Region Värmlands webbplats.

Kontakt Region Värmland

LSS-handläggare Region Värmland

Telefon: 054-61 43 86
E-post: LSS@regionvarmland.se
Webbplats: 1177.se/varmland

Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Hjälp med grundläggande behov för att klara vardagen innebär hjälp med exempelvis personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra.

Du kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och hos Försäkringskassan.
Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet.
Efter att du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

För att ansöka om personlig assistans hos Munkfors kommun kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Ledsagarservice

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Syftet med ledsagarservice eller ledsagning är att du ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Ledsagningen är gratis men du betalar för personliga utgifter i samband med ledsagningen. Det finns dock regler för vilka av ledsagarens omkostnader som socialtjänsten kan godkänna. Din socialsekreterare kan informera mer om detta.

För att ansöka om ledsagarservice kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Kontaktperson

Personer som har någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att få en kontaktperson. En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering.

Kontaktpersonen ska fungera som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan uppleva nya saker tillsammans med kontaktpersonen och därmed minska eventuell social isolering. Du träffar vanligtvis kontaktpersonen några gånger per månad men ni har även kontakt med varandra däremellan. Men avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Behöver du en kontaktperson på grund av en funktionsnedsättning?

För att ansöka om en kontaktperson vid funktionsnedsättning ringer du verksamheten för LSS via kommunens kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om kontaktperson eller att bli kontaktperson” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

En biståndshandläggare genomför en utredning om rätt till kontaktperson och beslutar även i ärendet. Det är lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ger rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning.

Vill du bli kontaktperson för en person med funktionsnedsättning?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en annan person. Biståndshandläggare gör en utredning av din situation om du vill bli kontaktperson. I utredningen ingår hembesök och kontroll i olika register. LSS-verksamheten genomför utredningen för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som LSS-verksamheten ställer på en kontaktperson.

Vanligtvis pågår uppdraget som kontaktperson i ett eller två år. Om du är intresserad av att bli kontaktperson för ett eller flera barn ber vi dig kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter eller fylla i blanketten ”Ansökan om kontaktperson eller att bli kontaktperson” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Avlösarservice

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösning kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Tjänsten avlösning i hemmet ska vara tillgänglig alla tider på dygnet

Syftet med avlösning i hemmet är att ge anhöriga tid till egna aktiviteter på fritiden. Avlösarens uppgift är ge det stöd som den person som har funktionsnedsättning behöver. Avlösning ska först och främst ske i hemmet och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter. Anhöriga och avlösare kan även komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet om det är lämpligt för barnet, ungdomen eller den vuxne.

För att ansöka om avlösarservice kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

I första hand är det barn och unga som bor i föräldrahemmet som blir beviljade korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
Insatsen sker vanligtvis med en viss regelbundenhet, till exempel några dygn per månad. Insatsen kan dock även vara en lösning i situationer som ingen kunnat förutse eller vid tillfälliga behov.

För att ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Korttidstillsyn innebär vanligtvis att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på skolans fritidshem.
Insatsen finns för att du som förälder ska kunna delta i arbetslivet eller studera.

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande vilket innebär att tillsynen kan vara olika för olika personer. Individuella lösningar är möjliga.
Du betalar själv för ditt barns eventuella matkostnader och aktiviteter i samband med korttidstillsyn.

För att ansöka om korttidstillsyn för skolungdom under 12 år kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Boende i familjehem

Barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, och som inte kan bo hos föräldrarna, kan ansöka om att bo i ett så kallat familjehem.

Familjehem är helt vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar med funktionsnedsättning som, av olika anledningar, inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen om barnet. LSS-handläggare på kommunen finns dock alltid till hands för vägledning och följer regelbundet upp hur barnet har det. Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och övrig släkt. Tanken är att familjehemmet ska komplettera barnets ursprungliga familj, inte ersätta den. Därför är samarbetet med barnets familj en viktig del i uppdraget som familjehem. Ett familjehemsuppdrag involverar hela familjen. Därför måste familjehemmets eventuella egna barn vara delaktiga och positivt inställda till att det kommer ett nytt barn till familjen.

Behöver du ett familjehem?

För att ansöka om boende i familjehem kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Vill du bli familjehem?

För att vara familjehem behöver ni ingen särskild utbildning. Men det är viktigt att ni har en stabil livssituation och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli familjehem utreder kommunen er situation. I utredningen ingår hembesök och kontroll i olika register. Utredningen görs för att bedöma om ni passar för uppdraget samt om ni motsvarar de krav som kommunen ställer på ett familjehem. Du som är intresserad av att bli familjehem för barn med funktionsnedsättning kan kontakta enhetschefen för LSS.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

För dig som behöver ett familjehem

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

För dig som vill bli familjehem

Enhetschef LSS

Dunja Begovic
Telefon: 0563-54 12 03
E-post: dunja.begovic@munkfors.se

Boende med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om bostad med särskild service. En bostad med särskild service kan vara utformad på olika sätt men det vanligaste är servicebostad eller gruppbostad. Stödet i bostaden är alltid baserat på dina individuella behov.

Du kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.

För att ansöka om boende med särskild service kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Boende för vuxna med funktionsnedsättning i Munkfors kommun

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet. Det är viktigt med en bra vardag som känns meningsfull. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt och arbetsuppgifterna ska vara anpassade efter dina intressen och behov samt dina egna förutsättningar.

I Munkfors kommun bedrivs daglig verksamhet i en lokal på Laxholmen sedan 2013. Lokalen är vackert beläget vid det gamla bruksområdet i utkanten av tätorten. Alla medarbetare på daglig verksamhet arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik och ett anpassat stöd.
Arbetsuppgifterna är förlagda både på Laxholmen och på andra ställen i kommunen. Verksamhetens målsättning är att du ska få meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till, samt stimulerar den personliga utvecklingen.

För att ansöka om daglig verksamhet kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Daglig verksamhet

Telefon: 070-66 22 001

Besöksadress

Laxholmsvägen 6
684 31 Munkfors

Ansök om stöd enligt LSS

Viktigt att notera är att verksamheten omsorg och stöd inte får ge dig insatser enligt LSS om du inte begär det. Om du är i behov av stöd och service måste du ansöka om det hos kommunen. För personer under 15 år eller personer som uppenbart saknar förmåga att begära stöd kan dock till exempel vårdnadshavare eller god man begära insatser för den personen. När insatsen gäller ett barn ska barnet få relevant information och ha möjlighet att framföra sina åsikter. Verksamheten omsorg och stöd tillmäter barnets åsikter betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

För att ansöka om stöd enligt LSS kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!

När du skickat in din ansökan är det en LSS-handläggare som gör en utredning med stöd av LSS. Ibland kan handläggaren även behöva ta in extern profession för att säkerställa att ärendet bedöms korrekt.

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Handläggningstiden för ansökan varierar eftersom vissa ärenden kan vara av en mer komplex art och av den anledningen kan det ta lite längre tid. Biståndshandläggaren  arbetar dock alltid så skyndsamt som möjligt.

Överklaga beslut

Du kan överklaga biståndsbeslut som fattats med stöd av LSS. När du fått biståndsbeslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till utskottet för omsorg och stöd. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut det gäller, vad du vill ha ändrat samt på vilka grunder du anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet skickar du till:
Utskottet omsorg och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Kontakt

LSS-handläggare

Du når ansvarig LSS-handläggare via kontaktcenter. LSS-handläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2020-03-10 | Ändrat: 2021-02-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se