Hoppa till huvudinnehåll

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap och utse en god man för dig. I kommunen finns också en så kallad överförmyndare, vars uppgift är att kontrollera att den gode mannens arbete sköts på rätt sätt.

Överförmyndaren kan dessutom på egen hand fatta beslut om byte av god man. Överförmyndaren kontrollerar alla gode män och förvaltare så de inte har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret. Munkfors kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Forshaga, Hagfors, Kil och Grums kommun.

Gode män och förvaltare har rätt till ersättning för sitt arbete. Ersättningen bestäms av överförmyndaren. Överförmyndaren bestämmer också om det är du eller kommunen som ska betala arvodet. Om du har låga inkomster och tillgångar betalar kommunen arvodet.

Nämnden består av fem politiker från de samverkande kommunerna. Överförmyndarkontoret finns i Forshaga och därför handläggs alla överförmyndarärenden vid kontoret i Forshaga. Detta gäller oavsett vilken kommun du bor i.

Frågor och svar

Vem kan få en god man?

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man.
För att få en god man krävs att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. För att få en god man måste du ansöka om detta. Även dina närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man till dig. Om du eller dina anhöriga har önskemål om att en särskild person utses till god man för dig anger ni det i ansökan. Ansökan skickar ni direkt till tingsrätten, för folkbokförda i Munkfors kommun är det Värmlands tingsrätt du ska vända dig till.

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.
Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, godkännande från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Vilka rättigheter har jag som huvudman?

Som huvudman har du kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika typer av avtal samt att du bestämmer vilka åtgärder den gode mannen ska vidta. För att godmanskapet ska fungera är det dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen. Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Vad innebär det att ha en förvaltare?

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltare som träder in när det är för svårt för en privatperson att vara den behövandes stöd. Förvaltare hjälper huvudmännen med ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd - det är alltså inte något du själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.
Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå olika avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som ensam bestämmer om din ekonomi.
Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare.

Vem har vårdnadshavare eller förmyndare?

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare.

Vad är det för skillnad på vårdnadshavare och förmyndare?

Om du är vårdnadshavare ska du ansvara för den omyndiges personliga förhållanden. Till exempel ska du se till att den omyndiges behov av omvårdnad och fostran blir tillgodosedda.
Som förmyndare företräder du den omyndige när det gäller frågor som rör hans eller hennes ekonomi. Om den som är omyndig har tillgångar är det du som förmyndare som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Vad är särskilt förordnade vårdnadshavare eller förmyndare?

Om den omyndige inte har några föräldrar ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Man talar då om särskilt förordnade vårdnadshavare eller särskilt förordnade förmyndare.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Överförmyndarkontoret

Telefon: 054-17 20 00 (växel)
E-post: ofn@forshaga.se

Besöksadress

Storgatan 52
Box 93
667 22 Forshaga

Telefon- och besökstider

Måndag: klockan 10-12 och 13-15
Torsdag: klockan 13-15

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2024-04-02
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut