Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan vara skadliga för miljön och människors hälsa.

Därför innehåller miljöbalken (1998:808) regler om hur vi får sprida bekämpningsmedel. Den som ska sprida bekämpningsmedel ska göra det så att:

 • människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och
 • så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt samt
 • vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda spridningsområdet.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel innehåller regler om när den som sprider bekämpningsmedel måste ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnämnden i Forshaga om du ska sprida bekämpningsmedel på något av följande ställen:

 • vägområden,
 • banvall,
 • idrottsanläggning samt
 • ett område som är större än 1000 kvadratmeter där allmänheten fritt får färdas (undantaget åkermark).

Du får påbörja spridningen av bekämpningsmedel tidigast fyra veckor efter att du gjort en anmälan.

Du måste söka tillstånd om du planerar att sprida bekämpningsmedel på något av följande områden:

 • tomtmark för flerfamiljshus,
 • gårdar till skolor och förskolor,
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor samt
 • ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Du behöver dock inte ansöka om tillstånd eller göra en anmälan om spridningen av bekämpningsmedel

 • har karaktär av punktbehandling eller
 • har sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att bli skadad.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen Forshaga kommun

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forhaga.se 

Publicering: 2020-06-05 | Ändrat: 2020-09-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se