Bygglov

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov. Munkfors kommun har gemensam miljö- och byggnämnd med Forshaga kommun och all handläggning av bygglovsärenden sker i Forshaga.

Ansök om lov

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser samt beslut att följa.
Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Ibland gäller även särskild hänsyn för din närmiljö, det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till vegetation och natur.

Kortfattat kan sägas att du behöver ansöka om bygglov för att bygga, ansöka om rivningslov för att riva samt ansöka om marklov för att schakta eller fylla ut mark. När du är tveksam om vad som gäller för dig ska du alltid ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen innan du startar en åtgärd!

För att ansöka om bygglov ska du lämna in ansökan och ritningar samt vid enklare ärenden ett förslag till kontrollplan till miljö- och byggförvaltningen.

Anmälningsplikt

Från och med den 2 juli 2014 är det tillåtet att göra vissa byggåtgärder utan att ansöka om bygglov.
Du måste dock göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen och få ett startbesked innan du kan börja bygga!

När du  vill ändra bärande konstruktioner i en byggnad, installera eller ändra eldstäder, rökkanaler, hiss, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp, ska detta anmälas till kommunens miljö- och byggförvaltning. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet ska anmälas.

Avgifter för ansökan och anmälan

Avgifter tas ut för förhandsbesked och lovärenden samt anmälningsärenden.
Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.
Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en ny taxa när det gäller avgifter för bygglovsärenden. Den nya taxan är framtagen enligt SKL:s senaste modell. Den baserar sig i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga från start till mål.

Invänta alltid startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked. Du får inte starta åtgärden utan startbesked, även om du blivit beviljat bygglov eller lämnat in en anmälan som är fullständig. Om du startar åtgärden utan startbesked kan detta medföra tiotusentals kronor i byggsanktionsavgift.

Har du redan byggt klart?

Du som sökt bygglov de senaste åren — har du kommit ihåg att anmäla till miljö- och byggförvaltningen att byggnaden är klar?
Om du inte anmält detta, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen för att avsluta ärendet.
Vi är tacksamma över att få ett meddelande även om det inte blev något byggande.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forhaga.se 
Webbplats: forshaga.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-05-07
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se