Logotyp

Vattendrag och våtmarker

Publicering: 2024-02-29

Våtmarker är viktiga för en biologisk mångfald samtidigt som de våtmarker som bildar torv är viktiga för klimatet. Våtmarker behåller vatten och kan därför stärka landskapet mot både torka och översvämningar. De renar också vattnet innan det rinner vidare till vattendrag.

Arealen med våtmarker har minskat kraftigt under det senaste seklet då de framför allt har dikats ut för skogs- och jordbruk. Idag tappar våtmarkerna sin funktion främst för att de växer igen. Under senare år pågår ett brett arbete för att återskapa och återväta våtmarker.

Munkfors kommun kommer att genomföra en Våtmarksinventering under tiden 2023-2025. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Projektet kommer att innebära

Dokument och länkar

Länkar på andra hemsidor