På hämtningsdagen

På hämtningsdagen ska ditt sopkärl i första hand stå vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats.

Placering av kärlet på hämtningsdagen

På hämtningsdagen är det viktigt att sopkärlet är placerat så att en baklastad bil kan hämta sopkärlet med sopkärlets handtag vänt mot hämningsriktningen.
Hämtningstid är vardagar 06.00-22.00. För att vara säker på att dina sopor blir hämtade ska sopkärlet stå på sin plats före klockan 06.00 på hämtningsdagen.
Ställ därför gärna fram kärlet kvällen innan om det inte är möjligt att alltid låta det stå på hämtningsplatsen.

Vikt och fyllnadsgrad

Sopkärlet får inte innehålla mer sopor än att locket kan vara helt stängt. Det får heller inte vara så tungt att det blir svårt att flytta kärlet.
Avfallets vikt bör inte överstiga 1 kg per 10 liter och ska inte överstiga 1,5 kg per 10 liter. Det betyder att ett 140 liters sopkärl, oavsett innehåll, inte bör väga mer än 14 kg och inte får väga över 15 kg.

Drag- och transportväg

Avståndet mellan behållarens hämtningsplats och hämtningsfordonets uppställningsplats bör inte överstiga 7,5 meter. Om särskilda skäl föreligger kan dock avståndet uppgå till maximalt 15 meter. Längre avstånd än 15 meter medför dyrare hämtning.
Vidare ska avståndet beså av ett jämt och hårt underlag, som till exempel asfalt eller hårt trampad jord. Drag- och transportvägen ska också vara fri från hinder eller trånga passager. Vintertid måste dragvägen dessutom vara snöröjd och halkbekämpad, exempelvis med salt eller sand.
När sopkärlet har blivit tömt placerar personalen som hämtat soporna sopkärlet på hämtningsplatsen igen. Undantag kan dock ske vid tillfälligt försvårande snö- eller nederbördsrelaterade situationer.

Det är upp till dig som fastighetsinnehavare att se till att transportvägen fram till behållarens hämtningsplats hålls i farbart och framkomligt skick. Om transportvägen till exempel är blockerad av andra fordon eller nedfallna träd kan sopbilen inte hämta sopkärlet och du riskerar att kärlet inte blir tömt.
Detsamma gäller om transportvägen är i ett sådant skick att det medför en arbetsmiljörisk riskerar du att inte få ditt kärl tömt.

Publicering: 2019-09-05 | Ändrat: 2020-09-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se