Flyktingmottagande och integration

I Munkfors kommun finns asylsökande vuxna, barn i familj och ensamkommande barn och ungdomar. Här finner du information om flyktingmottagandet i Munkfors kommun och skillnaden mellan de olika begreppen.

Asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar har kommunen ansvar för efter att barnet/ungdomen har anvisats till Munkfors via Migrationsverket. Samtliga kommuner i Sverige tar emot asylsökande ensamkommande barn enligt en fördelning som fastställs av Länsstyrelserna. Asylsökande vuxna och barn i familj finns oftast på anläggningsboenden. De asylsökande kan också ordna eget boende, om de har möjlighet till det.

Nyanlända

Munkfors kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av nyanlända som fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Sedan 2016 har samtliga kommuner ett mottagande av nyanlända enligt en fördelning som fastställs av Länsstyrelserna. På individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar socialsekreterare dit nyanlända kan vända sig för att få stöd, rådgivning och vägledning under sin etableringstid. Flera olika aktörer och myndigheter i samhället har ansvar för olika delar i etableringen av nyanlända.

Arbetsförmedlingen har ansvar för att upprätta en etableringsplan, för bosättning och för beslut om etableringsersättningen (de pengar som den nyanlända får, som baseras på omfattningen av aktiviteter den enskilde deltar i). Ansvaret gäller de som omfattas av lagen om etableringsinsatser till vissa nyanlända invandrare.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, för skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området. Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande för Migrationsverkets räkning.

Länsstyrelserna ska också främja regional samverkan och följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå. Migrationsverket tar fram nationella prognoser för nyanlända och ansvarar för bosättningen av vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar också om statlig ersättning till kommuner och landsting för mottagandet.

Ensamkommande flyktingbarn

Munkfors kommun har sedan 2009 haft avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingungdomar. De ungdomar som anvisas till Munkfors kommun är enligt avtalet alltid pojkar, samt minst 16 år fyllda. Vid anvisning är ungdomarna alltid asylsökande och har vanligtvis endast varit i Sverige några dagar. Ungdomen kommer till kommunens HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande där det finns personal dygnet runt.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2018-08-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se