Politisk organisation

Munkfors kommuns politiska organisation består dels av politiska organ med enbart politiker från Munkfors och dels av politiska organ med politiker från olika kommuner och Region Värmland.

Munkfors kommuns politiska organisation med enbart politiker från Munkfors består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, tre utskott och en valnämnd.

Dessutom samverkar Munkfors kommun med andra kommuner och Region Värmland i olika konstellationer. De nämnder som Munkfors kommun har gemensamt med andra är följande:

 • miljö- och byggnämnd med Forshaga kommun
 • drifts- och servicenämnd med samtliga kommuner i Värmlands län
 • krisledningsnämnd med Grums, Hammarös, Karlstads och Kils samt Forshagas kommuner
 • överförmyndarnämnd med Forshagas, Grums och Kils samt Hagfors kommuner
 • hjälpmedelsnämnd med samtliga kommuner i Värmlands län samt Region Värmland

De politiska organen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har som Munkfors kommuns högsta beslutande organ makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är av överordnad, principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla.

Kommunfullmäktiges beslutsområden

Kommunfullmäktige ska besluta om följande ärenden:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten,
 • Munkfors kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor,
 • Organisation och verksamhetsansvar för styrelser och utskott,
 • Val av ledamöter och ersättare i styrelser, utskott och beredningar,
 • Val av revisorer och deras ersättare,
 • Regler för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt,
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet samt
 • Folkomröstningar i kommunen.

Alla ärenden som ska upp i fullmäktige måste vara beredda av en styrelse eller ett utskott med tillhörande förvaltning.

Kommunfullmäktiges presidium

Sammanträden leds av en ordförande som oftast representerar majoriteten.
Uppdraget som ordförande eller vice ordförande i kommunfullmäktige är också ett hedersuppdrag. Detta eftersom det även ingår i uppdraget att representera kommunen när exempelvis utländska delegationer besöker kommunen eller vid hedersuppvaktningar av anställda inom kommunen.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Allmänheten väljer kommunfullmäktiges ledamöter i valet som äger rum vart fjärde år.
Som ledamot i fullmäktige kan du ta upp och driva frågor antingen som motion, interpellation eller som enkel fråga.

Kommunfullmäktige kan tillsätta tillfälliga beredningar

I samband med organisationsförändringen som trädde i kraft 2016-01-01 så införde kommunen en möjlighet för fullmäktige att tillsätta tillfälliga beredningar. Syftet med det är att förbättra medborgardialogen i frågor som rör framtiden och kommunens utveckling på lång sikt.

Hur väcks en fråga i kommunfullmäktige?

Via en motion

Med en motion föreslår någon åtgärder eller förändringar av den kommunala verksamheten. Det kan ibland ta upp till ett år innan en motion blir behandlad i fullmäktige från det att den blev inlämnad. Detta beror på att förslag till förändringar måste beredas för att fullmäktige ska få kunskap om vad förändringen innebär för verksamheten och för ekonomin.

Via interpellation

En interpellation används för att väcka en fråga och låta alla i fullmäktige få en möjlighet att debattera frågan. Vanligtvis måste en interpellation vara inlämnad en vecka innan fullmäktige sammanträder. Detta beror på att att personen som interpellationen är ställd till ska ha möjlighet att förbereda ett svar.

Enkel fråga

Den enkla frågan kan däremot bli inlämnad med kort varsel, oftast en arbetsdag innan. De enda som får debattera den enkla frågan är den som ställt frågan och den som ska svara på frågan. Som framgår av namnet måste den enkla frågan vara kort och endast beröra en frågeställning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har till uppgift att förbereda nästan alla ärenden inför varje kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har också en samordnande roll gentemot övriga styrelser och utskott i Munkfors kommun. Det är kommunstyrelsen som ska se till att de mål och riktlinjer som beslutas av fullmäktige omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden

 • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter,
 • Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
 • Begära in de yttranden som är nödvändiga för att hantera ett ärende,
 • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning,
 • Ha uppsikt över utskotten och de företag som kommunen har inrättat,
 • Göra de framställningar som fullmäktige, utskott och andra myndigheter behöver,
 • Bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om samt
 • Verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och 22 ersättare. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöterna och ersättarna i samband med de allmänna valen vart fjärde år.

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har av kommunfullmäktige även blivit utsedd till kommunalråd. Kommunalråden är heltidsarvoderade politiker som övervakar förvaltningsapparaten och styr staben av tjänstemän i första hand vid kommunens ledande förvaltning.

Utskottet Lärande och stöd

Utskottet lärande och stöd ansvarar för barnomsorg, all skolverksamhet, integration, arbetsmarknadsenheten samt frågor som rör individ- och familjeomsorg (IFO).

Utskottet sammanträder elva gånger per år.

Utskottet Omsorg och stöd

Utskottet omsorg och stöd ansvarar för äldreomsorg och LSS-verksamhet samt socialpsykiatri.

Utskottet sammanträder elva gånger per år.

Utskottet service

Utskottet service ansvarar för alla tekniska frågor, exempelvis kostverksamhet, lokalvård, fritidsanläggningar och föreningsbidrag.

Utskottet sammanträder elva gånger per år.

Valnämnd

I Sverige har varje kommun en valnämnd. Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Ordinarie val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige äger rum vart fjärde år. Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors är tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskydd och byggnadsärenden samt trafik i Forshaga och Munkfors kommuner.

Nämnden består av nio ledamöter varav fem representerar Forshaga och fyra representerar Munkfors. Miljö och byggnämnden sammanträder flera gånger per år, vilka sker växelvis i Forshaga och Munkfors.

Länkar till till andra webbplatser

Drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd.

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet.
Genom en gemensam nämnd kan kommunerna nämligen använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser.

Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.

Sedan 2016-01-01 ingår Munkfors kommun, tillsammans med Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö och Kil, i Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Kommunerna skapade räddningstjänstförbundet för att lättare kunna samordna resurser mellan kommunerna om till exempel en kris eller stor olycka skulle inträffa.

Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.
Tre ledamöter representerar Karlstad kommun medan två ledamöter vardera representerar Forshaga, Grums, Hammarö och Kil samt Munkfors kommuner.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i Munkfors, Forshaga, Grums och Kils samt Hagfors kommuner.

Det innebär att den bedriver tillsyn över främst gode män och förvaltare, men i särskilda fall även över förmyndare.
Överförmyndarnämnd i samverkan blev inrättad i januari 2011.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Hjälpmedelsnämnd

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.
Nämnden har även ett arbetsutskott som bereder de ärenden som nämnden sedan fattar beslut om.

Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare.
Region Värmland utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk kommun utser en ledamot och en ersättare.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Rådgivande organ

Värmlandsrådet

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Rådet är knutet till regionstyrelsen och består av kommunstyrelseordförande och ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun.

I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Värmlandsrådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl primärkommunala som regionala frågor.

Kontakt

Frida Poulsen
Koordinator
Kommundirektörsnätverket i Värmland

Telefon: 054-540 48 08
Epost: frida.poulsen@karlstad.se

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Publicering: 2020-05-13 | Ändrat: 2024-01-09
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut