Dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU.

Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.
Inom Munkfors kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang.

Det är personuppgifter som utgör information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.

Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats eller är Munkforsbo och har kontakt med kommunens verksamheter.

Vi behöver hantera personuppgifter för att till exempel kunna:

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar samt erbjuda skolhälsovård
 • Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, till exempel hantera bygglov och planera mark
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering
 • Ta hand om avfall samt tillhandahålla vatten och avlopp
 • Hantera anslutning av fastighet till Munkfors stadsnät
 • Utöva tillsyn inom områden alkoholdryck, tobaksförsäljning och miljö samt livsmedel
 • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning samt flyktingmottagande
 • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism
 • Genomföra val (till riksdag, region och kommun samt val till Europaparlamentet)
 • Nämnderna som ska fatta beslut i olika ärenden kan behöva ta del av personuppgifter som förekommer exempelvis i underlag för beslut, kallelse och protokoll
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister
 • Informera om och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang
 • Rekrytera nya medarbetare

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller bilder som visar vem du är. Behandling av personuppgifter är allt som kommunen gör när vi hanterar uppgifter om dig.

Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, när tjänstemän skickar  e-post samt när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.
Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • Efter en intresseavvägning

De flesta personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att kommunen utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Till exempel namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det är nödvändigt för att hantera ditt ärende.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling.

Det innebär att kommunen kommer hantera dina personuppgifter den tid som ärendet kräver och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:4009 och arkivlagen (1990:782).

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyck till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke.

Det gör du genom att kontakta kommunens kontaktcenter. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter)
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att personuppgifter kan bli överförda till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättning eller radering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Om du vill kan du även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kan du enklast använda vår e-tjänst för begäran om registerutdrag.
Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan vända dig till vårt kontaktcenter.

Personuppgiftsansvarig

Det är kommunstyrelsen i Munkfors kommun som är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud har som uppgift att se till att all behandling av  personuppgifter sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Kontakt

Dataskyddsombud

Du når Munkfors kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00
E-post: kommun@munkfors.se

Publicering: 2018-05-07 | Ändrat: 2023-11-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut