Barnrätt, barnkonventionen

Alla barn har samma rättigheter och lika värde och barnets bästa ska alltid beaktas i beslut som rör barn. FN:s konventionen om barnets rättigheter är en lag som ska följas.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Barnkonventionen ger en beskrivning av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Den ska avse alla samhällen oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionsnedsättningar eller andra särdrag. I Sverige räknas alla som barn tills den dagen de fyller 18 år.

Konventionen är ett rättsligt avtal som slår fast att varje enskilt barn är en individ med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar varav fyra är grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn.

De fyra grundläggande artiklarna är:

  • Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
  • Artikel 12 – Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Kommunalt arbete med barnets rättigheter

Barnkonventionen är lag sedan 2020, kommunen har skyldighet att säkerställa att rättigheterna efterföljs. Barnens bästa ska alltid beaktas vid alla åtgärder och beslut som rör barn. Detta görs genom att alltid använda kommunens barnchecklista vid varje beslut.

Kommunen har en barnrättsstrateg (förenings- och folkhälsostrateg) som har i uppdrag att kontinuerligt utbilda, stötta och följa upp arbetet med barnkonventionen. Kommunens barnrättsstrateg ingår också i det regionala nätverket för barnrättsombud och barnrättsstrateger.

Regionalt arbete med barnets rättigheter

Region Värmland är en av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modellregioner för arbetet med att öka kunskapen om barnets rättigheter.

Ett 80-tal personer från hela Värmland gick under 2017–2019 utbildningen ”FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik”. Lika många politiker gick en motsvarande utbildning med fokus på barnets rättigheter i styrning och ledning.

Region Värmland har en barnrättsstrateg som arbetar för barns rättigheter. Barnrättsstrategen planerar, genomför och följer upp aktiviteter i linje med FN-konventionen om barnets rättigheter.

En viktig del av strategens uppdrag är framtagandet av en ny handlingsplan för barnets rättigheter. Framtagandet sker i bred samverkan med aktörer i Värmland som kommuner, idéburen sektor, myndigheter och näringsliv.

Strategen är också sammanhållande för nätverk till barnrättsombuden, bedriver utvecklingsarbete inom området samt genomför kunskapshöjande insatser internt och externt.

Dokument och länkar

Dokument

Länkar på andra sidor

Webbsidor om utbildning, metoder och verktyg

Länkar till 1177.se

Webbsidor som du kan hänvisa barn och unga till

Publicering: 2024-07-05 | Ändrat: 2024-07-05
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut