Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Munkfors kommun vill vara en plats där alla kan trivas och känna sig trygga. Vi arbetar därför för lika möjligheter för alla, oavsett ålder, ursprung, kön, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Kommunen vill skapa ett samhälle där alla individer, oavsett fysiska, mentala eller sociala förutsättningar, etnisk bakgrund och kön eller könsidentitet kan delta fullt ut i samhället.

Tillgänglighet

Munkfors kommun ska arbeta för att säkerställa att offentliga platser, tjänster och information är tillgängliga för alla. Det innebär att anpassa byggnader, gator och parker för personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att röra sig fritt och självständigt.

Vi vill också ha en förbättring av kollektivtrafik och andra transportmedel för att säkerställa att alla kan ta sig dit de behöver, oavsett var de bor eller deras personliga förutsättningar. Även digitala tjänster ska vara användarvänliga och tillgängliga.

Mångfald

Alla människor, både infödda och inflyttade, ska kunna förenas i en kreativ och dynamisk miljö. Därför stödjer vi kulturella evenemang och aktiviteter som speglar en variation av kulturer, språk och traditioner.

Vi skapar program och initiativ som hjälper nyanlända och invandrare att bli aktiva och engagerade medborgare. Vi vill också främja en öppen och inkluderande arbetsmarknad där alla har lika möjligheter att bidra och dra nytta av kommunens tillväxt.

Jämställdhet

Alla, oavsett kön eller könsidentitet, ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. I våra vardagliga möten har vi alla möjligheten att påverka och skapa en förändring genom att ifrågasätta könsstereotyper och belysa orättvisor.

Som kommun har vi möjlighet att påverka genom att ha jämställdhet som grund i allt vårt arbete, både i våra verksamheter och i de beslut vi tar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer också jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner. Tillsammans med dem utvecklar vi metoder och verktyg för att integrera jämställdhet i styrning, ledning och uppföljning.

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Publicering: 2024-07-04 | Ändrat: 2024-07-04
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut