Fritidshem

Fritidshemmet på Munkerudsskolan erbjuder barnen en aktiv och stimulerande miljö.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklass och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. De olika uppdragen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan kan beaktas som en helhet vilka tillsammans kan bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande.

Vem har rätt till en plats på fritidshem?

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år (i normalfallet från förskoleklass till sjätte klass). Rätt till fritidsplats har de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. De barn som har rätt till fritidsplats får erbjudande om en plats utan väntetid efter att föräldrarna lämnat in blanketten ”Ansökan plats på fritidshem”.
När en förälder är arbetssökande eller föräldraledig kan ni inte behålla platsen på fritidshemmet.
Ett barn kan även bli erbjuden en plats på fritidshemmet med hänvisning till särskilda skäl. Rektor beslutar om placering i ett sådant fall.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet hela året. De dagliga öppettiderna är anpassade efter föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov, men våra ramtider är klockan 06.00-18.00.
Fritidshemmet är stängt två dagar per läsår för att personalen ska ha möjlighet till fortbildning och analysarbete. Du får meddelande om datum för dessa dagar minst en månad i förväg.

Fritidshemmets verksamhet

Fritidshemmet ska ta till vara elevernas lust att lära. Fritidshemmet ska utgå från nationella mål och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande samt vara anpassat till att elever har olika förutsättningar. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

I blankettarkivet finner du samtliga blanketter som gäller för barn på fritidshemmet

Kontakt

Lillfritids (förskoleklass)

Telefon: 0563-54 11 90

Storfritids

Telefon: 0563-54 11 95

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2023-08-31
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut