Grundsärskola

För elever med en utvecklingsstörning finns grundsärskolan.

Inom grundsärskolan kan eleven läsa enligt träningsskolans kursplan, det vill säga enligt fem ämnesområden, eller enligt grundsärskolans kursplan, som är ämnesvis. Det går också att kombinera de olika kursplanerna inom skolan för att uppnå största möjliga individuella anpassning för eleven.

Alla elever har rätt till inkludering tillsammans med sin ordinarie klass, vilket kan bli tillgodosett i olika grad inom ramen för vad eleven har möjlighet att klara av. Några kännetecken för denna skolform är individualisering, tydlighet, anpassningar och en synliggörande pedagogik som syftar till ett livslångt lärande.

Hur många årskurser finns?

Grundsärskolan har nio årskurser med möjlighet till ett extra förlängt år. Eleverna blir undervisade med hög personaltäthet och i mindre grupper. Munkfors kommun erbjuder undervisning enligt denna skolform både på Munkerudskolan och Forsnässkolan. Legitimerade och behöriga lärare planerar och ansvarar för utbildningens kvalitet i enlighet med skollagen och LGR11.

Erbjudande om plats

Innan eleven kan bli erbjuden plats i grundsärskolan måste skolan göra en utredning som innefattar en pedagogisk, medicinsk, social samt en psykologisk del. Därefter tar ni som vårdnadshavare beslut om ni önskar en plats inom grundsärskolan för ert barn.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-03
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se