Skolskjuts

Rätt till kostnadsfri skolskjuts omfattar vissa elever i obligatoriska skolan, samt gymnasiesärskolan.

Elever i obligatoriska skolan och gymnasiesärskolan kan bli beviljade skolskjuts utifrån ett antaget reglemente.
För elev i förskoleklass gäller samma kriterier som för elever i skolår 1-3.
För gymnasieelever gäller annan reglering vilket innebär bidrag i form av busskort. Du hittar mer information om gymnasiebusskort på vår webbsida Elevresor till gymnasiet.

Elever som får skolskjuts beviljad kommer få information om turlistor och lämpliga hållplatser. Tänk dock på att tiderna i turlistorna är preliminära och att ändringar kan ske så var därför ute i god tid.
Barn med särskilda behov blir hämtade i hemmet enligt en särskild turlista.

Rätt till skolskjuts utifrån avstånd

Rätt till skolskjuts har de elever där avståndet mellan hemmet och skolan är:

  • 2 km för barn i årskurs 1-3 samt förskoleklass
  • 3 km för barn i årskurs 4-6
  • 4 km för barn i årskurs 7-9
  • Grundsärskola, 0 km
  • Gymnasiesärskola, 0 km

Elev som har ett växelvis boende hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen samt att övriga kriterier för skolskjuts är
uppfyllda. Växelvis boende innebär att eleven är lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. För att kunna få skolskjuts till ditt barn i ett sådant fall måste du fylla i blanketten ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende” som du kan fylla i på webben och skriva ut. Den finns också i blankettarkivet här på webbsidan.

Beslut kan överklagas

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag ikraft och med den kom några förändringar för beviljande och handläggning av skolskjuts. Skolskjuts har nämligen blivit en rättighet och du kan därför överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan då gå in och ändra beslutet till den klagandes fördel.
Kommunen bestämmer dock fortfarande vilka kriterier som gäller för att bli beviljad skolskjuts, till exempel vilket avstånd som eleven ska ha mellan hemmet och skolan för att bli beviljad skolskjuts.

Ett överklagande av beslut ska skickas in skriftligen senast tre veckor efter att du fått del av beslutet och innehålla bifogat underlag som stödjer din uppfattning om att beslutet är felaktigt.

Överklagandet skickas till:
Utskottet lärande och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Dokument att ladda hem

Kontakt

Ann-Christin Vilhelmsson
Telefon: 0563-541210
Mail: ann-christin.vilhelmsson@munkfors.se

Frågor om störningar i skolskjutstrafiken:
Värmlandstrafik Trafikupplysningen 0771-32 32 00

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-05-19
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se