Elevhälsan

Till elevhälsan kan du vända dig för råd, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande. Elevhälsans personal består av kurator, skolsköterska, psykolog, läkare och specialpedagoger.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan ska:

  • arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
  • tillsammans med resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna.
  • bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund.
  • stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation.

För att nå dessa mål krävs tidiga insatser för att förebygga, bedöma och lösa de hinder och svårigheter som kan upplevas negativt för eleven.

Samverka för elevens bästa

Omsorgen om eleven är all personals ansvar. God samverkan och dialog mellan vårdnadshavare och personal med olika kompetenser krävs för att skapa de bästa förutsättningarna för eleven. All personal har också ansvar för att uppmuntra vårdnadshavarens engagemang och delaktighet i barns skolgång.

Skolläkare kan bli konsulterad via skolsköterska. Psykolog blir konsulterad vid behov. Personal som har som sin särskilda uppgift att arbeta med elever i behov av särskilt stöd ska samverka med personalen i skolan för att främja en god miljö för lärande och social utveckling.

Kontakt

Elever och föräldrar samt annan personal är välkomna att kontakta elevhälsan för rådgivning eller stöd.

Enhetschef/specialpedagog

Beryll Hansson
Telefon: 0563-54 11 03
E-post: beryll.hansson@munkfors.se

Skolsköterska

Martina Törnkvist
Telefon: 0563-54 11 05
E-post: martina.tornkvist@munkfors.se

Skolkurator

Therese Nygårds
Telefon: 0563-54 11 06
E-post: therese.nygards@munkfors.se

Speciallärare årskurs F-3

Ilse van der Noort
Telefon: 0563-54 11 85
E-post: ilse.vandennoort@skola.munkfors.se

Speciallärare årskurs 4-6

Emelie Lövgren
Telefon: 0563-54 11 59
E-post: emelie.lovgren@munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare

Morgan Sorbell
Telefon: 0563-54 11 50
E-post: morgan.sorbell@munkfors.se

Projekt skolnärvaro

Anna-Lena Olsson
Telefon: 0563-54 10 66
E-post: anna-lena.olsson@munkfors.se

Anna Helgman
Telefon: 0563-54 10 67
E-post: anna.helgman@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2022-09-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se