Tobaksförsäljning

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. I Forshaga och Munkfors kommuner ska ansökan om försäljning av tobaksvaror göras till miljö- och byggförvaltningen.

Ansökan om tillstånd och egenkontroll

För att sälja tobaksvaror måste du från den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd innan försäljningen påbörjas. Kravet på tillstånd för försäljning gäller både för försäljning till konsument i butik och för försäljning till butiker (detaljhandeln). Din ansökan kan avse ett permanent tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd, t. ex. över sommaren.

Ansökan om tillstånd ska lämnas till den kommun där försäljningsstället är beläget, men miljö – och byggförvaltningen i Forshaga kommunen hanterar ansökningar även för försäljningsställen som är belägna i Munkfors kommun. För handläggningen av ansökan tar Forshaga kommun ut en prövningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyte, ändring av organisationsnummer eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja tobaksvaror.

Du som bedriver försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att din personal har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljning av tobaksvaror.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt som ditt försäljningsställe har för att följa lagar och regler gällande handel med tobak. Egenkontrollprogrammet ska fungera som ett stöd för dig och din personal.

Ansökan

Du ansöker enklast via vår digitala e-tjänst på Forshaga kommuns webbplats. Om du inte har möjlighet att fylla i blanketten digitalt kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen i Forshaga.

Åldersgräns

Du eller din personal får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre.

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen. Skyltarna/dekalerna ska vara tydliga och väl synliga.

Du och din personal måste ha rutiner för ålderskontroll. Om du eller din personal misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år ska köp nekas. Personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Exponering och marknadsföring

Du får inte ha någon marknadsföring som är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobaksvaror.

Det är inte heller tillåtet med påträngande exponering som t.ex. stora affischer och paketpris erbjudanden som dominerande inslag i miljön.

Du får inte ha tobaksvaror till försäljning om varor är omärkta eller felaktigt märkta. Märkning ska vara bland annat med två varningstexter på svenska. Förpackningar ska ha innehållsdeklaration.
Du får inte heller sälja brutna förpackningar eller lösa cigaretter.
Du får inte sälja cigaretter till högre pris än detaljhandelspris.

Tillsyn och tillsynsavgift

Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga och Munkfors kommuner har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över all försäljning av tobaksvaror i de båda kommunerna.
Tillsyn som miljö- och byggförvaltningen genomför innebär regelbundna kontroller av försäljningen samt rådgivning och information.
Miljö- och byggnämnden kan även ingripa med förelägganden eller förbud vid överträdelser.

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiften består av timtaxan multiplicerad med tilldelad handläggnings- och tillsynstid. Taxan indexuppräknas varje år. Timtaxan för år 2020 är 1 109 kronor.

Handläggnings- och tillsynstid

Ansökan stadigvarande försäljning: 8 timmar
Ansökan tillfällig försäljning: 5 timmar
Anmälan bolagsändring: 6 timmar
Tillsyn för enbart försäljning av tobak: 5 timmar
Tillsyn för försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare: 6 timmar

Observera att du måste betala avgift för handläggning även vid avslag.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den nya lagen innebär ett utökat rökförbud för ett flertal nya platser utomhus. Rökförbud gäller i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera.
Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forhaga.se 
Webbplats: forshaga.se

Publicering: 2020-03-04 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se