Logotyp

Översiktsplan

Publicering: 2016-01-19

Varje kommun är skyldig att upprätta en aktuell översiktsplan, som omfattar beslut inom samtliga samhällsområden.

Den är inte bindande men ska formulera den långsiktiga ambitionen om vår framtida livsmiljö genom att riktlinjer för kommunens nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning.

Förra översiktsplanen färdigställdes 2013. Nu har en tillfällig beredning tillsats av kommunfullmäktige som ska arbeta fram en ny.

Medborgardeltagande

Översiktsplanen ska beröra ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till mark- och vattenanvändning.

Kommuninvånarnas kunskaper och synpunkter är värdefulla kring detta. Möjligheten kommer finnas att påverka genom ett samråds- och utställningsförfarande. Deltagande bland barn och unga är viktigt då dessa ska förvalta kommunen i framtiden.

Under året kommer både näringsidkare och markägare, men också allmänheten i stort få höras på olika sätt. Det kommer att gå att följa arbetet med översiktsplanen här på hemsidan.

Dokument och länkar

Dokument att ladda ner