Logotyp

Skolskjuts

Publicering: 2016-01-15

Elever som beviljas skolskjuts (skolbuss) får information om turlistor och lämpliga hållplatser. Tänk på att tiderna är preliminära och att ändringar kan ske, var därför ute i god tid. Barn med särskilda behov hämtas i hemmet efter en särskild turlista.

Vilka har rätt till fri skolskjuts?

Rätten till kostnadsfri skolskjuts omfattar elever i obligatoriska skolan, samt gymnasiesärskolan. Skolskjuts för elever i dessa verksamheter beviljas utifrån nedanstående reglemente. Utöver det beviljas elev i förskoleklass skolskjuts efter samma kriterier som elever i skolår 1-3. För gymnasieelever gäller annan reglering vilket innebär bidrag i form av busskort eller kontantstöd till elevresor.

Rätt till skolskjuts utifrån avstånd

Rätt till skolskjuts har de elever där avståndet mellan hemmet och skolan är:

Gymnasiet

Tidigare har eleven hämtat ut sitt kort på skolan. Från och med höstterminen 2015 är det elevens hemkommun som sköter utdelning och administration av skolkort med gymnasieladdning. Eleverna hämtar skolkorten på kommunkontoret.

Beslut kan överklagas

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag ikraft och med den kom några förändringar för beviljande och handläggning av skolskjuts. Skolskjuts har blivit en rättighet och kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Det vill säga att man har rätt att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan då gå in och ändra beslutet till den klagandes fördel. Kommunen bestämmer dock fortfarande vilka kriterier som gäller för att bli beviljad skolskjuts, till exempel vilket avstånd som eleven ska ha mellan hemmet och skolan för att bli beviljad skolskjuts.

Ett överklagande av beslut ska inkomma skriftligen och innehålla bifogat underlag som stödjer uppfattningen.

Detta skickas till:
Utskottet lärande och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Tidtabell och turkartor

Kontakt

Ann-Christin Vilhelmsson
Telefon: 0563-541188
Mail: ann-christin.vilhelmsson@munkfors.se

Frågor om störningar i skolskjutstrafiken:
Värmlandstrafik Trafikupplysningen 0771-32 32 00