Logotyp

Digital anslagstavla

Publicering: 2017-11-30

Enligt kommunallag (2017:725) 8 kapitlet 9-11 §§ ska varje kommun erbjuda medborgarna en digital anslagstavla.

Här hittar du justerade protokoll, kallelser, information om delegationsbeslut och kungörelser samt information om hur du kan överklaga ett beslut.

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen 27 april kl. 18.30. Plats: Digitalt via Teams/ Munkfors förenings- och konferenscenter. Föredragningslista finns här.
Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av pandemin uppmanar vi de som vill lyssna på sammanträdet att delta digitalt. Maila till: kommun@munkfors.se så skickar vi en anslutningslänk till det digitala sammanträdet.

 

Vanliga frågor och svar

Vad betyder kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Det kan innehålla till exempel tid, plats och vilka ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om på nästa sammanträde. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som kan vara berörda av ett ärende. På så vis kan alla som vill få möjlighet att framföra synpunkter eller överklaga ett redan fattat beslut.

Vad betyder det att anslå ett protokoll?

Det innebär att kommunen publicerar ett bevis om att protokollet är justerat och godkänt.

Vad betyder anslagsbevis?

Ett anslagsbevis är ett meddelande om att ett protokoll har blivit justerat. Ett protokoll är justerat när det är granskat och godkänt av ordförande och utsedda justerare.

Hur överklagar jag?

Är du missnöjd med ett kommunalt beslut eller när du anser att kommen ska ändra beslutet, kan du överklaga. Du måste dock lämna in överklagan inom tre veckor efter att protokollet har blivit justerat och anslaget. Enbart den som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Munkfors kommun har rätt att överklaga.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se