Logotyp

Digital anslagstavla

Publicering: 2017-11-30

Enligt kommunallag (2017:725) 8 kapitlet 9-11 §§ ska varje kommun erbjuda medborgarna en digital anslagstavla.

Här hittar du justerade protokoll, kallelser, information om delegationsbeslut och kungörelser samt information om hur du kan överklaga ett beslut.

 

 

 

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 29 september kl 18.30. Sammanträdet är digitalt via Teams och allmänheten är välkommen att lyssna till mötet, detta kan ske genom att ett mail skickas till kommun@munkfors.se så erhålls ett mail med handlingar och  en länk till sammanträdet. Ärendelistan finns här

 

Vanliga frågor och svar

Vad betyder kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Det kan innehålla till exempel tid, plats och vilka ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om på nästa sammanträde. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som kan vara berörda av ett ärende. På så vis kan alla som vill få möjlighet att framföra synpunkter eller överklaga ett redan fattat beslut.

Vad betyder det att anslå ett protokoll?

Det innebär att kommunen publicerar ett bevis om att protokollet är justerat och godkänt.

Vad betyder anslagsbevis?

Ett anslagsbevis är ett meddelande om att ett protokoll har blivit justerat. Ett protokoll är justerat när det är granskat och godkänt av ordförande och utsedda justerare.

Hur överklagar jag?

Är du missnöjd med ett kommunalt beslut eller när du anser att kommen ska ändra beslutet, kan du överklaga. Du måste dock lämna in överklagan inom tre veckor efter att protokollet har blivit justerat och anslaget. Enbart den som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Munkfors kommun har rätt att överklaga.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se