Logotyp

Allmän handling

Publicering: 2016-06-20

En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara brev, protokoll, beslut, fax eller e-post. Men det kan även vara foton, videor eller ljudinspelningar.
Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den:

Internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande) är däremot inte allmän handling. Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar dem till någon, när det är färdigställt eller justerat samt när ärendet som handlingarna hör till är klart.

Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen.

Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser.
De är ändå skyldiga att se till att ditt brev blir registrerat som inkommet till kommunen.

Ta del av allmän handling

Du som vill titta på handlingar kan komma till kommunhuset och där ta kontakt med kommunsekreterarna som jobbar som registratorer i kommunen. Du kan också kontakta dem via e-post och telefon.

Hur snabbt lämnar kommunen ut en allmän handling?

Kommunen ska lämna ut en allmän handling skyndsamt. Om det kan vara så att uppgifter i handlingen omfattas av sekretess måste dock kommunen få tillräckligt tid för göra denna bedömning. Om handlingen inte omfattas av sekretess kan du läsa handlingen på kommunhuset och sedan lämna tillbaka den. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior att ta med dig. Vid fler än nio kopior får du betala en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Vad händer om kommunen inte lämnar ut en allmän handling?

Om handlingen du vill läsa inte är en allmän handling eller är sekretessbelagd ska tjänstemannen upplysa dig om att du kan få frågan prövad av ansvarigt utskott. Om utskottets beslut också är negativt för dig kan du överklaga beslutet till kammarrätten som första instans.
När kommunen beslutar att du inte får läsa handlingen ska du få skriftligt besked om varför och i förekommande fall med hänvisning till aktuell bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.  Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO).

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du behöver då inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.
För att kommunen ska kunna göra en sekretessprövning kan det ibland vara nödvändigt att veta vem som frågar efter uppgifterna och vad de ska användas till.

Kontakt

Thony Liljemark, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 52
E-post: thony.liljemark@munkfors.se

Maria Lindqvist, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 53
E-post: maria.lindqvist@munkfors.se