Logotyp

Allmän handling

Publicering: 2016-06-20

En handling är till exempel inte allmän om det är internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande). Dessa handlingar blir allmänna när de skickas utanför myndigheten, färdigställs, justeras samt när ärendet de tillhör färdigställs. Det innebär bland annat att all korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras.

Ta del av allmän handling

Du som vill titta på handlingar kan komma till kommunhuset Smedsgatan 16 och där ta kontakt med kommunsekreterarna som jobbar som registratorer i kommunen. Du kan också kontakta dem via mail (kommun@munkfors.se) och telefon, se nedan.

Hur snabbt lämnas en allmän handling ut?

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Om det inte är självklart att uppgifterna i handlingen är allmänna eller kan omfattas av sekretess måste viss tid ges för kommunen att göra denna bedömning. Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior att ta med dig. Vid fler än nio kopior tas en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Synpunkter och klagomål

Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den inte är allmän handling eller är sekretessbelagd ska tjänstemannen upplysa dig om att du kan få frågan prövad av utskottet. Ansvarigt utskott har i allmänhet delegerat till verksamhetschef att fatta avslagsbeslut som kan överklagas till kammarrätten som första instans. Vägras utlämnande ska du få besked om varför och i förkommande fall med hänvisning till aktuell bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO).

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du behöver då inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. För att kommunen/företaget ska kunna göra en sekretessprövning kan det ibland vara nödvändigt att veta vem som frågar efter uppgifterna och till vad de ska användas.

Kontakt

Thony Liljemark, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 52
Mail: thony.liljemark@munkfors.se

Camilla Falck, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 53
Mail: camilla.falck@munkfors.se