Logotyp

Ärenden och handlingar

Publicering: 2016-02-05

När handlingen har inkommit eller skapats ska den registreras och diarieföras i kommunens diarium. De flesta handlingar ska vara kopplade till ett speciellt ärende, det kan till exempel gälla ett bygglov, barnomsorg, ansökan om hemtjänst eller ekonomiskt bistånd. När registreringen av handlingen är klar får ärendet en handläggare.

Alla handlingar som kommunen tar emot, förvarar eller skapar är allmänna handlingar. En allmän handling är läsbar av alla på grund av offentlighetsprincipen, enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105). En del av dessa allmänna handlingar kan dock omfattas av sekretess, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du vill veta mer om allmänna handlingar kan du hitta information på vår webbsida allmänna handlingar. För mer information om hur ärendehanteringen går till i Munkfors kommun kan du besöka vår webbsida ärendehantering.

Ta del av allmän handling

Munkfors kommun har inget diarium som är sökbart för allmänheten. Vill du begära ut en allmän handling kan kommunsekreterarna, som också är kommunens registratorer, hjälpa dig med detta.

Kontakt

Kommunsekreterare

Thony Liljemark
Telefon: 0563-54 10 52
E-post: thony.liljemark@munkfors.se

Kommunsekreterare

Maria Lindqvist
Telefon: 0563-54 10 53
E-post: maria.lindqvist@munkfors.se