Grundsärskola

För elever med en utvecklingsstörning finns grundsärskolan, som är ett alternativt om man inte bedöms att klara målen i grundskolan.

Inom denna skolform kan man läsa enligt träningsskolans kursplan, det vill säga enligt fem ämnesområden eller enligt grundsärskolans kursplan, som är ämnesvis. Det går också att kombinera de olika kursplanerna inom skolan för att uppnå största möjliga individuella anpassning för eleven. Alla elever har rätt till inkludering tillsammans med sin ordinarie klass, vilket tillgodoses i olika grad inom ramen för vad eleven har möjlighet att klara av. Grundsärskolan kännetecknas av individualisering, tydlighet, anpassningar och en synliggörande pedagogik, som syftar till ett livslångt lärande.

Nio årskurser

Grundsärskolan har nio årskurser med möjlighet till ett extra förlängt år. Inom denna skolform undervisas eleverna med hög personaltäthet och i mindre grupper. I Munkfors erbjuds undervisning enligt denna skolform både på Munkerudskolan och Forsnässkolan. Legitimerade och behöriga lärare planerar och ansvarar för utbildningens kvalitet i enlighet med skollagen och LGR11.

Utredning innan erbjuden plats

Innan eleven kan erbjudas plats i grundsärskolan görs en utredning som innefattar en pedagogisk, medicinsk, social samt en psykologisk del. Därefter tar ni som vårdnadshavare beslut om ni önskar en plats inom denna skolform för ert barn.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se