Elevhälsan

Elevhälsan i Munkfors kommun är en del av verksamheten inom lärande och stöd. Målet med elevhälsans arbete är att ge varje elev möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och socialt på ett så positivt sätt som möjligt, utifrån varje individs förutsättningar

För att dessa mål ska nås krävs tidiga insatser för att förebygga, bedöma och lösa de hinder och svårigheter som kan upplevas negativa för eleven. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är dels samverkan och dialog med elevens vårdnadshavare, dels samverkan och dialog mellan personal med olika kompetens och skilda ansvarsområden.

Särskild kompetens

Omsorgen om eleven är all personals ansvar. All personal har också ansvar för att uppmuntra vårdnadshavarens engagemang och delaktighet i sina barns skolgång. Som stöd i lärarnas arbete finns personal med särskild kompetens att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Dessa funktioner är:

  • speciallärare
  • resurspedagog
  • skolsköterska
  • skolkurator
  • studie- och yrkesvägledare.

Skolläkare kan konsulteras via skolsköterska. Psykolog köps in på konsultbasis. Personal som har som sin särskilda uppgift att arbeta med elever i behov av särskilt stöd ska samverka med personalen i skolan för att främja en god miljö för lärande och social utveckling.

Kontakt

Elever, personal och föräldrar är välkomna att kontakta elevhälsan för rådgivning eller stöd.

Skolsköterska
Telefon: 0563-54 11 05

Skolkurator
Telefon: 0563-54 11 06

Specialpedagog
Telefon: 0563-54 11 51

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0563-54 11 50

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-08-30
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se