Logotyp

Privat: Kommunstyrelsen i korthet

Publicering: 2017-10-10

På kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober presenterades delårsbokslutet. Siffrorna gladde politikerna som beslutade att ge sitt godkännande. Av delårsbokslutet framgår att Munkfors kommun fortsatt har en mycket stark ekonomi– prognosen för helåret pekar på att kommunen i år går mot ett överskott på 9,6 miljoner kronor vilket är långt över det budgeterade resultatet på 2,1 miljoner kronor. Prognosen pekar också på en hög måluppfyllelse – kommunen bedöms uppfylla 80 procent av fullmäktiges övergripande mål och 74 procent av verksamhetsmålen.

Aktieköp

Kommunstyrelsen beslutade också att kommunen ska köpa fem aktier i SKL-företaget Inera AB – ett företag som sedan 1999, på uppdrag av landsting och regioner, bland annat koordinerat det gemensamma e-hälsoarbetet.

Matavfall

Ett annat ärende på dagordningen var insamling av matavfall och här beslutade kommunstyrelsen att man föreslår kommunfullmäktige att införa insamling av matavfall med start hösten 2018. Insamlingen införs succesivt i hela kommunen och målet är att alla abonnenter ska sortera sitt matavfall.

Ny hemtjänstorganisation

Kommunstyrelsen hade även att ta ställning till ny organisation inom hemtjänsten och här blev beslutet att den nya organisationen godkänns. I korthet innebär förändringen att en hemtjänstgrupp med spetskompetens inom demens skapas och gruppen ska arbeta över hela kommunen. I och med att ett en sådan grupp inrättas blir övriga hemtjänstgrupper mindre och därmed ges möjlighet till ökad kontinuitet till alla äldre med insatser från hemtjänsten.

Övriga beslut: