Logotyp

Hästskoholmen naturreservat

Publicering: 2017-05-30

Hästskoholmen har sedan lång tid använts av folket i Munkfors. Den mänskliga aktiviteten har starkt präglat de senaste 200 åren och skapat den miljö vi ser i dag. Redan på tidigt 1800-tal användes holmen som nöjesplats för herrskapet på Munkfors Bruk, och man lät bl.a. uppföra ett stort lusthus som användes som balsal och till teaterföreställningar. Senare kunde även arbetarna roa sig på ön och då tillkom en dansbana. Omkring 1830 började holmen användas för industriell verksamhet.

Tackjärn fraktades från Sunnemohyttan med pråm över på sjöarna och med hästforor och pråm på Klarälven till holmen. Kolbodar, samt en liten järnväg har också funnits. Mellan åren 1918 och 1977 fanns ett ungkarlsboende för de arbetare som hade lång väg att resa och övernattade där i veckorna. Det man kan se spår av i dag är de timmerspel som finns längs västra stranden och fundament efter broar i norr och söder. Timmerspelen användes för att dirigera länsar och båtar rätt under flottningsepoken.

Naturtyper

Hästskoholmen är indelat i tre skötselområden där den södra delen är mer öppen och av parkkaraktär, den centrala delen sluten lövlund och norra gles tallmark. De äldsta träden utgörs av gamla grova björkar och tallar. I naturreservatet finns solälskande arter, knutna till sandiga marker, som t.ex praktbyx-, stor- och småfibblebi. Det finns även arter mer knutna till lundmiljö, som lundelm och dess variant klarälvselm samt hedarter som den fridlysta mattlummern.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• framföra fordon
• rida eller tält
• medföra okopplad hund eller annat husdjur
• elda annat än på anvisad plats
• störa djurlivet
• lämna avfall
• skada levande eller döda träd, buskar eller annan vegetation
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller jämförlig anordning
• anordna tävlingar

Fakta om Hästskoholmen

Beslutsår: 2007.
Areal: 2 ha
Markägare och förvaltare: Munkfors kommun
Syfte: Reservatet bildades för att bevara det natursköna strövområdet i en rik kulturmiljö med biologiska värden.