Logotyp
Illustration på en blå bil där förarens ansikte syns i sidobackspegeln som möter en cyklist i röd jacka. Cyklisten har en bred häck innanför sig.

Häckar och träd

Publicering: 2016-06-28

För att dina buskar och träd inte ska vara skymmande och farliga för trafiken har du ansvar för att underhålla dem.

Sker det en olycka på grund av att du till exempel inte har klippt din trädgårdshäck riskerar du som fastighetsägare att bli skadeståndsskyldig.

När du planterar

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. Detta för att säkerställa att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket bland annat beroende på vilken art man väljer. Andra faktorer som påverkar är vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. Stora buskar och träd bör du placera minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör du placera minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Detta gäller där du bor

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häckar och träd, buskar eller andra föremål som kan skymma sikten inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck och buskar samt andra föremål som kan skymma sikten inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde men om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara minst:

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Parkarbete