Logotyp

Kommunstyrelsen

Publicering: 2015-11-26

Kommunstyrelsen har till uppgift att förbereda nästan alla ärenden inför varje kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har också en samordnande roll gentemot övriga styrelser och utskott i Munkfors kommun. Kommunstyrelsen ska se till att de mål och riktlinjer som beslutas av fullmäktige omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden:

• Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.
• Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
• Begära in de yttranden som behövs för att hantera ett ärende.
• Sköta kommunens ekonomiska förvaltning.
• Ha uppsikt över utskotten och de företag som kommunen har inrättat.
• Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, utskott och andra myndigheter.
• Bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.
• Verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och 22 ersättare, vilka väljs av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år.

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har av kommunfullmäktige även utsetts till kommunalråd. Kommunalråden är heltidsarvoderade politiker som övervakar förvaltningsapparaten och styr staben av tjänstemän i första hand vid kommunens ledande förvaltning.