Logotyp

Kommunens verksamheter

Publicering: 2015-11-26

Några av de viktigaste uppgifterna för kommunen är att se till att det finns skolor och förskolor eller hjälp med boende eller omsorgsinsatser för dem som är i behov av det. Kommunen ser även till att det finns vatten i kranen, att soporna blir hämtade, att de kommunala vägarna sköts, att parkområden underhålls och att det planeras för kommunens utveckling. Kommunen ansvarar även för att det finns en fungerande räddningstjänst och att miljö- och hälsoskyddsfrågor inom kommunen hanteras enligt det regelverk som finns.

Kommunens ansvarsområden

Det finns verksamhet som kan bedrivas på frivillig grund, till exempel:

Fyra verksamhetsområden

Kommunledningskontor

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder. Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Service

Verksamhetsområde service är kopplat till utskottet för service med ansvar för tekniska frågor, IT, måltidsverksamhet, städverksamhet, bibliotek, fritidsfrågor med anläggningar samt föreningsstöd.

Lärande och stöd

Verksamhetsområde lärande och stöd är kopplat till utskottet för lärande och stöd med ansvar för allt inom skola, utbildning, integration, individ och familjeomsorg (IFO) och arbetsmarknadsfrågor.

Omsorg och stöd

Verksamhetsområde omsorg och stöd är kopplat till utskottet för omsorg och stöd med ansvar för allt inom äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri samt familjerådgivning.

Samverkan med andra kommuner

Munkfors kommun samverkar också med andra kommuner i frågor som till exempel bygg, fysisk planering, miljöfrågor och överförmynderi. Munkfors och Forshaga har gemensam miljö- och byggförvaltning.