Logotyp

Fastställa faderskap/föräldraskap

Publicering: 2020-03-09

När en ogift kvinna föder ett barn måste socialtjänsten fastställa vem den andra föräldern är. Detta gäller oavsett om den andra föräldern är en man eller en kvinna. För att fastställa faderskap/föräldraskap ska föräldrarna lämna skriftligt intyg till socialtjänsten.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt får barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Efter fastställandet anmäler socialtjänsten den andra förälderns namn till Skatteverket och föräldrarna kan bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

När en gift kvinna i ett olikkönat par föder barn blir både kvinnan och mannen automatiskt föräldrar till barnet och får gemensam vårdnad. Då kräver svensk lagstiftning inte att föräldrarna ska fastställa faderskap/föräldraskap.

Fastställande av faderskap/föräldraskap kan gå till på olika sätt beroende på föräldrarnas situation. Ta gärna kontakt med socialtjänsten om ni vill veta vad som gäller i er situation. Det är Föräldrabalk (1949:381) som reglerar när och hur fastställande av faderskap/föräldraskap ska gå till.

Modern får automatiskt vårdnaden om barnet om föräldrarna inte är gifta. Föräldrarna kan göra en anmälan om gemensam vårdnad i samband med faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen.

Assisterad befruktning

När en ensamstående kvinna genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir hon barnets enda rättsliga förälder. Socialtjänsten ska dock ändå inleda en utredning om faderskap/föräldraskap.

Om modern var ensamstående då behandlingen ägde rum och det är sannolikt att barnet har kommit till genom behandlingen ska utredningen läggas ner.

När två kvinnor får barn tillsammans räknas moderns maka/registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om:

I dessa fall fastställer ni föräldraskapet genom att skriva på en bekräftelse om föräldraskap hos socialtjänsten. Vid samma tillfälle kan ni också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Surrogatföräldraskap

När en kvinna genomgår en graviditet och förlossning för andras räkning kallas det surrogatmoderskap. En kvinna som inte avser att behålla barnet kan inte få hjälp med assisterad befruktning av svensk hälso- och sjukvård eftersom svensk lagstiftning inte tillåter surrogatmoderskap.

Då ett par kommer till Sverige med ett barn som tillkommit med hjälp av en surrogatförälder ska barnets rättsliga status utredas enligt svenska regler.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00