Logotyp

Lämna ett medborgarförslag

Publicering: 2016-01-15

Du som är folkbokförd i Munkfors kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige, ett så kallat medborgarförslag. Detta gäller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt.

Ett förslag från en privatperson heter medborgarförslag för att skilja förslaget från de motioner som fullmäktiges ledamöter lämnar. Medborgarförslag är en möjlighet att lämna synpunkter eller förslag på kommunens verksamheter. Fullmäktige kan bara sakbehandla förslaget om det ligger inom fullmäktiges befogenheter.

Kommunfullmäktige kan inte behandla ärenden som rör myndighetsutövning och enskilda personer. Inte heller ärenden med odemokratisk eller rasistisk innebörd eller annat förslag som strider mot lag eller annan författning. Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne, men du kan givetvis lämna in flera förslag.

Så lämnar du ditt medborgarförslag

Förslaget ska vara skriftligt och du kan skicka förslaget till kommunstyrelsens kansli eller lämna in det i kontaktcenter.

Det ska vara undertecknat av en/flera kommuninvånare (om ni är en grupp som lämnar förslaget ska en person vara företrädare). Du ska skriva namnförtydligande, adress och telefonnummer på förslaget.

Besöksadress:
Smedsgatan 16

Postadress:
Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Vad händer med mitt inlämnade medborgarförslag?

Ett medborgarförslag ska vara kommunens kansli tillhanda senast två veckor före ett fullmäktigesammanträde. När det är inlämnat blir det en allmän handling och diarieförs. Förslagsställaren blir underrättad om när kommunfullmäktige eller delegerat utskott kommer att behandla ärendet samt fatta beslut.

Den som väckt ett medborgarförslag har inte rätt att yttra sig i fullmäktige då förslaget är uppe för behandling. Förslagsställaren har heller inte rätt att yttra sig när ärendet beretts färdigt samt beslut ska fattas i de fall beredningen visar att förslaget inte ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Medborgarförslaget bör vara behandlat inom ett år och samma regler gäller som för vanliga motioner.
Två gånger per år, i april och oktober, redovisar fullmäktige de förslag som inte har blivit behandlade.