Logotyp

Lämna ett medborgarförslag

Publicering: 2016-01-15

Vad är ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Munkfors kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige, ett så kallat medborgarförslag. Detta gäller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt. Termen medborgarförslag används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter. Medborgarförslag är en möjlighet att lämna synpunkter eller förslag på kommunens verksamheter. Det kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenheter. Ärenden som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte. Inte heller ärenden med odemokratisk eller rasistisk innebörd, som strider mot lag eller annan författning. Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne. Du kan givitvis lämna fler förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget ska vara skriftligt och skickas till kommunstyrelsens kansli eller lämnas till kommunhusets reception. Det ska vara undertecknat av en/flera kommuninvånare (om förslaget lämnas av en grupp ska en person utses som företrädare). Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Besöksadress:
Smedsgatan 16

Postadress:
Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Vad händer med mitt inlämnade medborgarförslag?

Ett medborgarförslag ska vara kommunens kansli tillhanda senast två veckor före ett fullmäktigesammanträde för att anmälas. Väl inlämnat blir det en allmän handling och diarieförs. Förslagsställaren kommer att underrättas om när kommunfullmäktige/delegerad nämnd kommer att behandla ärendet samt fatta beslut.  Den som väckt ett medborgarförslag har inte rätt att yttra sig i fullmäktige vid det sammanträde då förslaget väckts. Förslagsställaren har heller inte rätt att yttra sig när ärendet beretts färdigt samt beslut ska fattas i de fall beredningen visar att förslaget inte ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Medborgarförslaget bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för vanliga motioner. Två gånger per år – april och oktober – redovisas de förslag som inte besvarats.