Logotyp

Kommunstyrelsen i korthet

Publicering: 2019-09-10

Ks § 88 Kommunchefen informerade

Kommunchef Jan-Olof Appel informerade politiken om vad som har hänt och vad som är på gång i kommunens verksamheter. Några att punkterna berörde:

Ks § 89 Budgetuppföljning per sista augusti med helårsprognos

Enligt bokföring till och med sista augusti är prognosen för kommunens resultat +2,2 mkr (april+0,3, februari -2,2 mkr). Verksamheternas prognoser är totalt 1,5 mkr bättre än budget, varav kommunledning +3,5 mkr, lärande och stöd +0,4 mkr, omsorg och stöd -3,4 mkr och service +1,0. Finansförvaltningen prognostiserar -0,8 mkr.

Kommunstyrelsen godkände den ekonomiska uppföljningen och gav verksamheten för omsorg och stöd i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad budget.

Ks § 91 Revidering av taxa för tillsyn och kontroll av tobak, folköl och receptfria läkemedel

1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) i kraft, vilket bland annat medför tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Detta innebär att den nuvarande taxan för tobak, folköl och receptfria läkemedel som antogs 2012 behöver revideras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är:

1 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan om bolagsändring för tillstånd av försäljning av tobak tas ut med en fast avgift motsvarande sex timmar. Avgiften beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med timtaxan.

Beslutet gäller under förutsättning att Forshaga kommun fattar likalydande beslut.

Ks § 103 Föreningsbidrag gällande hyra av sporthall

Kommunfullmäktige har i budget anslagit medel för drift av ny sporthall. Från och med 1 juli kan föreningar hyra Munkfors Arena som byggts och drivs av Munkfors Arena AB. Detta innebär att anslagna medel behöver utnyttjas så att föreningar inom kommunen från och med andra halvåret 2019 kan söka bidrag för kostnader för hyran av sporthall. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen delegation på att bevilja bidrag inom anslagen budget för ny sporthall.

Ks § 106 Medfinansiering i projektet – Steg för innovation i Värmländsk industri- STIVI 2

Munkfors kommun är sedan 2017 medfinansiär i IUC Stål & Verkstads treåriga EU projekt: Steg för innovation i Värmlands industri- STIVI. Nu ansöker IUC Stål & Verkstad om ett nytt (förlängning) treårigt regionalt fondprojekt med arbetsnamnet STIVI 2. Projektets övergripande mål är att öka antalet innovativa inom stål- och verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i Värmland. Kommunstyrelsen beslutade att medfinansiera EU projektet med 15 000 kronor år 2020, 30 000 kronor år 2021, 30 000 kronor år 2022 och 15 000 kronor 2023.