Logotyp

Kommunstyrelsen i korthet 10 juni

Publicering: 2019-06-12

Planerad storsatsning på Forsnässkolan

Kommunen planerar att satsa cirka 30 miljoner kronor för att fortsätta upprustningen av Forsnässkolan. Forsnässkolan har sedan hösten 2018 genomgått omfattande renoveringar. I första etappen har klassrum och gemensamma utrymmen i huvudbyggnaden rustats upp för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för både elever och lärare. Nu är det dags att gå vidare med etapp två av renoveringen som omfattar och inrymmer matsal, bild, hemkunskap musik, trä- och textilslöjd. Sweco Architects har på uppdrag av Munkfors kommun tagit fram ett underlag för hur dessa lokaler ska renoveras.

Utskottet för service fick i uppdrag att fortsätta projekteringen av Forsnässkolan. Ärendet ska efter upphandling återföras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut om investeringsmedel.

Medborgarförslag ”Kärleksnät”

Kommunstyrelsen beviljade ett medborgarförslag om att sätta upp ett kärleksnät av armeringsjärn, gärna vid Laxholmen. I detta kan både invånare och besökare hänga fast lås för att uttrycka sin eviga kärlek till någon eller något.

Riktlinjer våld i nära relationer

Kommunstyrelsen godkände nya riktlinjer för hur kommunen ska hantera ärenden gällande våld i nära relationer på ett rättssäkert sätt. En lokal rutin för hur omvårdnadspersonal ska agera vid misstanke om våld i nära relationer mot äldre och personer med funktionsvariationer antogs också.

Saneringsplan för VA-ledningsnätet Munkfors

En ny saneringsplan för avloppsledningsnätet till Munkfors avloppsreningsverk har tagits fram för 2019-2023.

Åtgärdsförslag från omsorg och stöd presenterades

Kommunstyrelsen har under våren begärt att omsorg och stöd ska ta fram och återrapportera åtgärder som leder till att verksamheten inryms inom tilldelad budget. Verksamheten redovisar nedanstående åtgärder för äldreomsorgen:

Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens upphandlingsverksamhet. Revisorernas rekommenderar att kommunen bör se över policy och riktlinjer, främst för att:

Kommunstyrelsen kommer att använda revisorernas rapport som grund för att utveckla rutinerna i enlighet med rapporten.