Logotyp

Kommunstyrelsen i korthet 13 maj

Publicering: 2019-05-14

Lars Stiernelöf, projektledare för den ideella föreningen Agera Värmland, var speciellt inbjuden till kommunstyrelsens möte för att informera om våldsbejakande extremism. Föreningens fokusfrågor är autonoma vänstern, vit makt miljön, religiös extremism, ensamvargen, radikaliserings- och demokratiseringsprocessen. Lars gick igenom vilka människor som lockas till de olika grupperingarna och hur man kan arbeta i kommunen för att motverka extremism.

Gatubelysning

I en skrivelse föreslog Socialdemokraterna att de belysningspunkter som är släckta idag mellan 1 maj-31 augusti ska tändas upp igen för att lysa vardagar (söndag-torsdag) fram till 23.30 och helger (fredag-lördag) till 03.00. Socialdemokraterna gav även verksamhet Service i uppdrag att utreda hur mycket det skulle kosta att byta ut de belysningspunkter som idag är släckta till ny LED-belysning. Verksamheten ska också återkomma till kommunstyrelsen med en strategisk långsiktig plan kring belysningen i kommunen med trygghet, kostnad och miljöperspektiv i fokus.

Renhållningstaxa

Ny renhållningstaxa kommer att gälla från och med 1 juli 2019. Taxan skulle börja gälla redan 1 januari 2019, men eftersom arbetet med att införa matavfall i kommunen är försenat så bestämde kommunstyrelsen att senarelägga den nya taxan.

Kostpolicy

Kommunstyrelsen godkände den reviderade kostpolicyn. På kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-11 § 18 återremitterades ärendet till verksamhet Service med uppdraget att se över skrivningen gällande närproducerat. Följande skrivning lades till i policyn:

Kommunen eftersträvar att:

Budgetuppföljning

Enligt bokföring till och med sista april är prognosen för kommunens resultat +0,3 mkr (februari -2,2 mkr). Verksamheternas prognoser är totalt -1,1 mkr sämre än budget, varav kommunledning +1,0 mkr, lärande och stöd +-0 mkr, omsorg och stöd -2,1 mkr och service -0,1. Finansförvaltningen prognostiserar att följa budget.