Logotyp

Detta händer med ditt farliga avfall

Publicering: 2019-03-12

Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall.
Farligt avfall finns i varje hem. Eftersom det är så vanligt är det viktigt att du lämnar det farliga avfallet till en återvinningscentral och inte slänger det som hushållsavfall eller spolar ner det i toaletten.
På återvinningscentralen kan det farliga ämnet bli identifierat och beroende på avfallstyp så kan det farliga avfallet endera bli återvunnet eller förstört under kontrollerade former.
En del farligt avfall går dock inte att göra ofarligt så för att få bort sådant material från kretsloppet hamnar det på ett speciellt lager för slutförvaring.

Färg och färgspray
För att separera färgen från burken/förpackningen fryses burken/förpackningen ner. När färgresterna är borta återvinns metall och plast medan färgresterna förbränns.

Lösningsmedel
Lösningsmedel förstör vi genom förbränning av resterna. Vid större mängder kan lösningsmedel istället genomgå en reningsprocess och därefter återvinning eller användning som energiråvara i cementindustrin.

Rengöringsmedel och bekämpningsmedel
Rengöringsmedel och bekämpningsmedel kan vi bli av med förstöra via förbränning.

Batterier och bilbatterier
Kadmium och bly kan vi återvinna.
Kvicksilvret däremot skickar vi till ett speciellt lager för slutförvaring.

Spillolja
Spillolja kan vi upparbeta till eldningsolja.

Fotokemikalier
Vi kan återvinna silver ur fotokemikalier.

Termometrar och barometrar
Kvicksilvret i termometrar och barometrar .

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör
Metalldelarna ur ljuskällor går till materialåtervinning för tillverkning av nya metallprodukter som konservburkar med mera.
Glaset från glödlampan går till materialåtervinning för tillverkning av nya ljuskällor eller andra glasprodukter som till exempel glasflaskor.
Lysrörspulvret i lysrören kan vi återanvända vid tillverkning av nya ljuskällor.
Eftersom kvicksilvret inte går att göra ofarligt så det hamnar på ett speciellt lager för slutförvaring.