Planerade vägarbeten 2018

Här kan du ta del av vilka vägar vi kommer att utföra vägarbeten på under året. I år är det delar av Berggårdsvägen, Fågelvägen, Tallbacksvägen och på- och avstigningsplatsen vid Munkerudsskolan som kommer att rustats upp.

Berggårdsvägen, från Munkgatan och Laggaråsvägen

Här kommer vatten- och avloppsledningar att saneras. Därför kommer det att ske en utgrävning av gatan i etapper. Först kommer vägen att beläggas med grus för att senare, under 2019, bli asfalterad med ny beläggning. Det kommer att vara grusväg från hösten 2018 till våren 2019. Detta för att gatan måste ”sätta” sig eftersom man gräver djupt. Även gatubelysningen kommer att rustas upp när stolpar, betongfundament och kabel kommer att bytas ut.
Så påverkas trafiksituationen: under projektets gång kommer det inte vara någon genomfartstrafik på gatan.
Start: april 2018.
Slut: hösten 2018, men ny asfaltsbeläggning kommer först våren 2019.

Fågelvägen, från Skolvägen till korsningen Orrvägen

Här kommer det att bli ny beläggningen på vägen. Även rännstensbrunnar kommer att bytas ut. Trottoaren på höger sida, om man kommer från Skolvägen, kommer att tas bort helt. Istället kommer man att anlägga en bredare gång- och cykelväg på vänster sida.
Så påverkas trafiksituationen: begränsad men framkomlig.
Start: april 2018.
Slut: juni 2018.

Tallbacksvägen, från Uddeholmsvägen till Smedsgatan

Här kommer det att bli ny beläggningen på vägen. Gång- och cykelvägen ska också rustas upp i form av ny kantsten och ny beläggning.
Så påverkas trafiksituationen: begränsad men framkomlig.
Start: maj 2018
Slut: juli 2018

På- och avstigningsplats vid Munkerudsskolan

Nu ska trafiksituationen vid Munkerudsskolan bli tryggare. Den nuvarande cirkulationsliknande platsen ska separeras så att det blir två olika på- och avstigningsplatser med upphöjda refuger: en för de som skjutsar barn i bil och en för barn som åker buss. Det kommer också att bli utmålade övergångsställen, ny beläggning och ny belysningen.
Så påverkas trafiksituationen: begränsad men framkomlig.
Start: juni 2018.
Slut: augusti 2018.

Publicering: 2018-06-08 | Ändrat: 2018-06-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se