Tobaksförsäljning

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av tobaksvaror är skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. I Forshaga och Munkfors kommun ska anmälan om försäljning av tobaksvaror göras till miljö- och byggförvaltningen.

Det finns en anmälningsskyldighet för varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus, piptobak och vissa e-cigaretter. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl tillfällig som permanent.

Åldersgräns

Åldersgränsen för att få köpa tobaksvaror är 18 år. Den som lämnar ut tobaksvarorna ska försäkra sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag, till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande. På varje försäljningsställe för tobaksvaror ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om förbud mot att sälja eller lämna ut varor till den som inte fyllt 18 år.

Anmälan om tillstånd

Anmälan om försäljning av tobaksvaror ska skickas till:

Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors kommun
Box 93
667 22 Forshaga

Blankett för anmälan om tobaksförsäljning

Du kan även göra en anmälan via vår E-tjänst

Blankett för anmälan om försäljning av tobaksvaror hittar du under rubriken ”Gå direkt till” här på sidan. Anmälan ska skickas till miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors kommun, Box 93, 667 22 Forshaga.

Du kan även göra en anmälan med hjälp av vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

Förbud mot tobaksreklam

Tobaksreklam är förbjuden utanför försäljningsställen och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring ska i den omfattning det är möjligt placeras så att den inte är synlig utifrån.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Miljö- och byggförvaltningens tillsyn innebär regelbundna kontroller av försäljningen samt rådgivning och information. Miljö- och byggnämnden kan även ingripa med förelägganden eller förbud vid överträdelser.

Ansvar

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagen följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer under 18 år och att ingen försäljning sker till någon som man misstänker kommer att förse personer som inte fyllt 18 år med tobak. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att denne också ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att rutiner för ålderskontrolls finns. Ägaren ska upprätta ett egenkontrollprogam. Personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiften är 1 560 kr om försäljningsstället enbart säljer tobaksvaror. Finns folköl eller receptfria läkemedel till försäljning är avgiften 2 340 kronor och för de försäljningsställen som säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel är avgiften 3 120 kronor.

Mer information finns på Forshaga kommuns webbplats

Publicering: 2016-02-02 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se