Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du ta del av kommunstyrelsens protokoll från 9 oktober i korthet.

På kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober presenterades delårsbokslutet. Siffrorna gladde politikerna som beslutade att ge sitt godkännande. Av delårsbokslutet framgår att Munkfors kommun fortsatt har en mycket stark ekonomi– prognosen för helåret pekar på att kommunen i år går mot ett överskott på 9,6 miljoner kronor vilket är långt över det budgeterade resultatet på 2,1 miljoner kronor. Prognosen pekar också på en hög måluppfyllelse – kommunen bedöms uppfylla 80 procent av fullmäktiges övergripande mål och 74 procent av verksamhetsmålen.

Aktieköp

Kommunstyrelsen beslutade också att kommunen ska köpa fem aktier i SKL-företaget Inera AB – ett företag som sedan 1999, på uppdrag av landsting och regioner, bland annat koordinerat det gemensamma e-hälsoarbetet.

Matavfall

Ett annat ärende på dagordningen var insamling av matavfall och här beslutade kommunstyrelsen att man föreslår kommunfullmäktige att införa insamling av matavfall med start hösten 2018. Insamlingen införs succesivt i hela kommunen och målet är att alla abonnenter ska sortera sitt matavfall.

Ny hemtjänstorganisation

Kommunstyrelsen hade även att ta ställning till ny organisation inom hemtjänsten och här blev beslutet att den nya organisationen godkänns. I korthet innebär förändringen att en hemtjänstgrupp med spetskompetens inom demens skapas och gruppen ska arbeta över hela kommunen. I och med att ett en sådan grupp inrättas blir övriga hemtjänstgrupper mindre och därmed ges möjlighet till ökad kontinuitet till alla äldre med insatser från hemtjänsten.

Övriga beslut:

  • Erlanderstiftelsen beviljades kommunalt bidrag med 88 000 kronor för 2018,
  • Fastigheten Munkerud 1:165, Fäbråten, säljs för 22 800 kronor
  • Tomten Mossängen 2:12, Linna, säljs för 63 200 kronor
  • Riktlinjer för ekonomiskt bistånd antogs
  • Riktlinjer för missbruks- och beroendeproblematik antogs
  • Riktlinjer för barn- och ungdomsärenden antogs
  • Uppdaterade riktlinjer för förskola och fritidshem antogs
  • Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag godkändens
  • Englundstipendiat 2017 utsågs
  • Förfrågan från Geijersskolan om kommunal borgen avslogs
Publicering: 2017-10-10 | Ändrat: 2017-10-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se