Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har till uppgift att förbereda nästan alla ärenden inför varje kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har också en samordnande roll gentemot övriga styrelser och utskott i Munkfors kommun. Det är kommunstyrelsen som ska se till att de mål och riktlinjer som beslutas av fullmäktige omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden

  • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter,
  • Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
  • Begära in de yttranden som är nödvändiga för att hantera ett ärende,
  • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning,
  • Ha uppsikt över utskotten och de företag som kommunen har inrättat,
  • Göra de framställningar som fullmäktige, utskott och andra myndigheter behöver,
  • Bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om samt
  • Verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och 22 ersättare. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöterna och ersättarna i samband med de allmänna valen vart fjärde år.

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har av kommunfullmäktige även blivit utsedd till kommunalråd. Kommunalråden är heltidsarvoderade politiker som övervakar förvaltningsapparaten och styr staben av tjänstemän i första hand vid kommunens ledande förvaltning.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se