Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har som Munkfors kommuns högsta beslutande organ makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är av överordnad, principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla.

Kommunfullmäktiges beslutsområden

Kommunfullmäktige ska besluta om följande ärenden:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten,
  • Munkfors kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor,
  • Organisation och verksamhetsansvar för styrelser och utskott,
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser, utskott och beredningar,
  • Val av revisorer och deras ersättare,
  • Regler för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt,
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet samt
  • Folkomröstningar i kommunen.

Alla ärenden som ska upp i fullmäktige måste vara beredda av en styrelse eller ett utskott med tillhörande förvaltning.

Kommunfullmäktiges presidium

Sammanträden leds av en ordförande som oftast representerar majoriteten.
Uppdraget som ordförande eller vice ordförande i kommunfullmäktige är också ett hedersuppdrag. Detta eftersom det även ingår i uppdraget att representera kommunen när exempelvis utländska delegationer besöker kommunen eller vid hedersuppvaktningar av anställda inom kommunen.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Allmänheten väljer kommunfullmäktiges ledamöter i valet som äger rum vart fjärde år.
Som ledamot i fullmäktige kan du ta upp och driva frågor antingen som motion, interpellation eller som enkel fråga.

Tillfälliga beredningar

I samband med organisationsförändringen som trädde i kraft 2016-01-01 så införde kommunen en möjlighet för fullmäktige att tillsätta tillfälliga beredningar. Syftet med det är att förbättra medborgardialogen i frågor som rör framtiden och kommunens utveckling på lång sikt.

Vad är en motion?

Med en motion föreslår någon åtgärder eller förändringar av den kommunala verksamheten. Det kan ibland ta upp till ett år innan en motion blir behandlad i fullmäktige från det att den blev inlämnad. Detta beror på att förslag till förändringar måste beredas för att fullmäktige ska få kunskap om vad förändringen innebär för verksamheten och för ekonomin.

Vad är interpellation?

En interpellation används för att väcka en fråga och låta alla i fullmäktige få en möjlighet att debattera frågan. Vanligtvis måste en interpellation vara inlämnad en vecka innan fullmäktige sammanträder. Detta beror på att att personen som interpellationen är ställd till ska ha möjlighet att förbereda ett svar.

Vad är en enkel fråga?

Den enkla frågan kan däremot bli inlämnad med kort varsel, oftast en arbetsdag innan. De enda som får debattera den enkla frågan är den som ställt frågan och den som ska svara på frågan. Som framgår av namnet måste den enkla frågan vara kort och endast beröra en frågeställning.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se