Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har som Munkfors kommuns högsta beslutande organ makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är av överordnad, principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla

Kommunfullmäktiges beslutsområden:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten.
    Munkfors kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Organisation och verksamhetsansvar för styrelser och utskott.
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser, utskott och beredningar.
  • Val av revisorer och deras ersättare.
  • Regler för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt.
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet.
  • Folkomröstningar i kommunen.

Alla ärenden som tas upp i fullmäktige måste vara beredda av någon styrelse eller utskott med tillhörande förvaltning innan de tas upp i fullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträden leds av en ordförande som oftast representerar majoriteten. Uppdraget som ordförande eller vice ordförande i kommunfullmäktige kan också ses som ett hedersuppdrag, då det även ingår i uppdraget att representera kommunen när exempelvis utländska delegationer besöker kommunen eller vid hedersuppvaktningar av anställda inom kommunen.

Kommunfullmäktiges ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter väljs i allmänna val vart fjärde år. Som ledamot i fullmäktige kan du ta upp och driva frågor antingen som motion, interpellation eller som enkel fråga.

Tillfälliga beredningar
I samband med organisationsförändringen som trädde i kraft 2016-01-01 så infördes möjligheten för fullmäktige, att tillsätta tillfälliga beredningar. Syftet med det är att förbättra medborgardialogen i frågor som rör framtiden och kommunens utveckling på lång sikt.

Vad är en motion?
Med en motion föreslår man åtgärder eller förändringar av den kommunala verksamheten. Det kan ibland ta upp till ett år för en motion att behandlas i fullmäktige från det att den blev inlämnad. Detta beror på att förslag till förändringar måste beredas, för att fullmäktige skall få kunskap om vad förändringen innebär för verksamheten och för ekonomin.

Vad är interpellation?
En interpellation används för att väcka en fråga och låta alla i fullmäktige få en möjlighet att debattera frågan. Vanligtvis måste en interpellation lämnas in en vecka innan fullmäktige sammanträder, för att personen som interpellationen är ställd till skall ges möjlighet att förbereda ett svar.

Vad är en enkel fråga?
Den enkla frågan kan lämnas in med kort varsel, oftast en arbetsdag innan. De enda som får debattera den enkla frågan är den som ställt den och den som skall svara på den. Som framgår av namnet måste den enkla frågan vara kort och endast beröra en frågeställning.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se