Reglemente för skolskjuts

Här kan du ta del av gällande reglemente för skolskjuts, antaget 2014-05-06.

1. Vilka har rätt till fri skolskjuts?

Rätten till kostnadsfri skolskjuts omfattar elever i obligatoriska skolan, samt gymnasiesärskolan. Skolskjuts för elever i dessa verksamheter beviljas utifrån nedanstående reglemente. Utöver det beviljas elev i förskoleklass skolskjuts efter samma kriterier som elever i skolår 1-3. För gymnasieelever gäller annan reglering vilket innebär bidrag i form av busskort eller kontantstöd till elevresor.

2. Rätt till skolskjuts utifrån avstånd

Rätt till skolskjuts har de elever där avståndet mellan hemmet och skolan är:

  • Årskurs 1-3, 2 km
  • Årskurs 4-6,  3 km
  • Årskurs 7-9, 4 km
  • Gymnasiesärskola

Vid beräkning av skolväg avses den kortaste promenadvägen mellan hem och skola. I de fall skolskjuts beviljas gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats. För elever med särskilda behov anpassas skolskjutsen individuellt efter prövning enligt skollagens bestämmelser.
För att kunna göra en enhetlig bedömning inom ett område med samlad bebyggelse såsom kvarter i ett bostadsområde har kommunen rätt att flytta avståndsgränsen så att naturliga gränser kan fastställas. Detta kan innebära att avståndsgränser överskrids i enskilda fall.

3. Rätt till skolskjuts utifrån trafikförhållande med mera

Om vägen bedöms som påtagligt besvärlig och riskfylld ska skolskjuts beviljas utan att avståndskravet uppfylls. Hänsyn skall tas till bland annat funktionshinder. Undantag görs för elever upp till och med skolår 6 vars skolväg är Riksväg 62. På grund av trafikintensiteten medges dessa elever skolskjuts utan hänsyn till skolvägens längd. På- och avstigning vid anvisad hållplats, kortare gångväg till hållplats samt korsande av Riksväg 62 kan dock förekomma.
Barn upp till och med skolår 3 beviljas skolskjuts om deras skolväg går över bron vid Forsnäs. Bedömning av trafikförhållande görs av ansvarig nämnd.

4. Restid

Med restid avses tiden mellan skolskjutsens ordinarie på- och avstigningsplats. Kommunen ansvarar för att restiden i möjligaste mån inte överstiger 60 minuter per resa.

5. Väntetid

Väntetiden vid skolan bör totalt inte överstiga 60 minuter per dag, men kan vid särskilda omständigheter bli längre.

6. Behov av tillfällig skolskjuts

Om en elev tillfälligt skadar sig under skol- eller fritid är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan och i första hand är det vårdnadshavarnas försäkring som skall täcka kostnaderna. Tillfällig skolskjuts kan beviljas i de fall kommunens försäkringsbolag står för kostnaden eller om transporten kan införlivas i ordinarie turer.

7. Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts under förutsättning att de är folkbokförda i kommunen och att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Förnyad ansökan görs varje nytt läsår. Vårdnadshavaren ansvarar för att transportören får aktuella vistelsescheman.

8. Val av annan skola

Kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts till elev som väljer att gå i en fristående grundskola, särskola eller en annan grundskola än den kommunen anvisat. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall utifrån ordinarie skolskjutsrutter.

9. Resa till och från fritidshem

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts till eller från fritidshem.

10. Elev från annan kommun på grund av särskilda skäl

Elev som på grund av särskilda skäl genomför sin skolgång i en grundskola, i en annan kommun än där man är folkbokförd, har rätt till skolskjuts. Hemkommunen skall i sådana fall stå för kostnaden.

11. Ansvarsfördelning

Vårdnadshavare ansvarar för elev på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt vid på- och avstigningsplats. Vårdnadshavaren ansvarar även för att gällande ordningsregler följs. Transportör och förare ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs under transporten. Skolan tar över ansvaret för eleven när den anländer till skolan.

12. Skolskjutshållplats

Kommunen ansvarar för att den anvisade hållplatsen är lämplig för på- och avstigning. Transportören har ingen skyldighet att vänta på en elev som inte finns vid skolskjutshållplatsen på utsatt tid.

13. Vid hållplatsen

Eleven ska invänta skolskjutsen en bit från vägbanan på anvisad påstigningsplats. För att synas på hållplatsen och för den egna säkerheten bör eleven bära reflex under den mörka årstiden. Det är direkt olämpligt med lek och spring på hållplatsen av trafiksäkerhetsskäl.

14. På- och avstigning

När påstigning sker är det viktigt att alla tar det lugnt och väntar på sin tur. Eleven skall sitta kvar på sin plats tills bussen har stannat och dörrarna öppnats.
Efter avstigning bör eleven stå stilla vid vägkanten tills bussen kört iväg och det är fri sikt innan de korsar vägen.

15. Under färd

Elev ska sitta på sin plats och använda säkerhetsbälte. Väskor får inte läggas i gången eftersom de kan utgöra ett hinder vid utrymning eller en säkerhetsrisk vid en kraftig inbromsning eller olycka. Om en elev orsakar skadegörelse i bussen ställs krav om ersättning mot eleven.I vissa fall kan skadegörelsen anmälas till polisen.

16. Vem får följa med på skolskjutsen?

Endast elev som är berättigad till aktuell skolskjuts.

17. Skolskjutsvägar

Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som är farbara.

18. Väghållning/framkomlighet

För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsväg krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad.
Vid svåra väderförhållanden kan skolskjutsarna helt eller delvis ställas in. Transportören tar själv beslut om att ställa in skolskjuts på kortare eller längre sträckor efter en bedömning av säkerhetsriskerna. Vid utebliven hämtning av elever skall transportören informera kommunen om situationen samt bistå kommunen med information till berörda vårdnadshavare.

19. Undantag från reglementet

Beslut om skolskjuts kan från den 1 juli 2011 överklagas enligt Skollagen 28 kap 5 § 5 punkten. Även beslut om skolskjuts till en annan skola än den kommunen anvisat kan överklagas men då enligt 10 kap. Kommunallagen. I båda fallen sker överklagandet till förvaltningsrätt.

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2016-04-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se