Häckar och träd

Klipp häcken! När du gör det skapar du en tryggare trafikmiljö.

Vad säger lagen?

I plan- och bygglagen finns bestämmelser att fastighetsägaren ska hållas sin tomt i vårdat skick så att olycksfall i trafiken begränsas.

”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller itne, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. (Plan- och bygglagen 3 kap 17§)”

Fri sikt och rätt höjd

Gatorna i kommunens bostadsområden är ofta smala. Häckar och träd som hänger ut över gatan kan påverka trafiksäkerheten. Håll  efter växterna så att de inte skymmer sikten i trafiken. Detta gäller även obebyggda tomter. Växtligheten från den egna tomten får inte inkräkta i gaturummet och inte skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Hörntomt

Om din tomt ligger i ett gathörn får växter och staket inte vara högre än 70 cm i en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera hållet.

Fri höjd

Om buskar och träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska det finnas fri höjd för trafik och gående:
Över gång- och cykelväg: 3,2 meter.
Över körbana: 4,6 meter.

Munkfors kommun och Forshaga kommun har gemensam miljö- och byggnämnd.
Här kan du ta del av Forshagas kommuns folder om trafiksäker växtlighet

Publicering: 2016-06-28 | Ändrat: 2016-06-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se