Ansök om bygglov

Det du vill bygga kommer att påverka miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder är anmälningspliktiga.
I en bygglovsprövning tar miljö- och byggförvaltningen ställning till om åtgärden uppfyller plan- och bygglagens krav på placering, utformning, varsamhet, landskapsbild med mera.
Lov och anmälningsärenden hanteras av miljö- och byggförvaltningen som Munkfors kommun har gemensamt med Forshaga kommun.

Hur söker jag bygglov?

När du söker bygglov ska du lämna in en ansökningsblankett, ritningar och vid enklare ärenden ett förslag till kontrollplan till miljö- och byggförvaltningen.
När ansökan har kommit in kontrollerar våra byggingenjörer om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och att hänsyn tas till bland annat kulturvärden, samhällsbild och grannar. Om ditt projekt inte följer detaljplanen eller om detaljplan saknas gör nämnden en prövning om byggnationen kan godtas. Berörda grannar ska även höras. Deras yttranden hämtas in av miljö- och byggförvaltningen.

Exempel på vad några olika åtgärder, inom detaljplan utan avvikelse, kostar:

Nybyggnad av enbostadshus 20 516 kr
Inglasning av altan/uterum 4 460 kronor
Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 676 kronor
Installation av eldstad eller rökkanal 2 676 kronor
Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, maximalt 15 kvm4 460 kronor

Hur lång tid tar det?

Enligt PBL ska man kunna få besked på en komplett ansökan inom tio veckor. Kommunen kan förlänga med ytterligare tio veckor vid behov, till exempel vid ansökan om större objekt och förhandsbesked för nyetablering. Under våren får vi ofta in en stor mängd ansökningar med längre handläggningstider som följd.
Generellt gäller att vi kan handlägga projekt som följer detaljplanen, liksom projekt med fullständiga och läsbara handlingar, mycket snabbare än projekt med avvikelse från detaljplanen eller projekt med dåliga handlingar. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att lämna korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar från början.

När får jag börja bygga?

Åtgärder får inte starta förrän miljö- och byggförvaltningen har gett klartecken i form av ett startbesked även om byggherren fått bygglov.
Innan förvaltningen lämnar startbesked ska ett tekniskt samråd genomföras. På ett tekniskt samråd ska byggingenjören i första hand ta ställning till om det tekniska utförandet kan uppfylla samhällets krav på byggnadsverk.
För mindre åtgärder kan du få bygglov och startbesked samtidigt och sådana ärenden kräver varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd.

Vem har ansvaret?

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller alla krav på säkerhet och utformning.
Kommunens roll är att se till att byggherren gör det han/hon ska enligt lagen. Miljö- och byggförvaltningen bör göra minst ett tillsynsbesök på arbetsplatsen för arbeten av lite större vikt. Vid större byggprojekt följer en certifierad kontrollansvarig kontinuerligt byggandet.

Gamla bygglovsritningar

Ska du bygga om ett hus är original ritningarna för huset till stor hjälp. De flesta ritningar och andra dokument som hör till tidigare beslut om till exempel bygglov finns sparade i vårt arkiv. Handlingarna är offentliga och du kan få en kopia på de dokument du behöver.
I dagsläget microfilmar Forshaga kommun alla äldre handlingar, därför debiterar kommunen dig för kostnaden för utskrift av detta material.

Viktiga länkar

Kontakta oss

Forshaga kommun
Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: Måndag, onsdag-fredag 10.00-12.00
E-post: mbn@forhaga.se 

Publicering: 2016-01-19 | Ändrat: 2020-06-04
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se