Ansök om bygglov

Det du vill bygga kommer att påverka miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. I PBL (Plan- och bygglagen) finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen, som Munkfors har tillsammans med Forshaga kommun.

I en bygglovsprövning tar miljö- och byggförvaltningen ställning till om åtgärden uppfyller plan- och bygglagens krav på placering, utformning, varsamhet, landskapsbild med mera.

Hur söker jag bygglov?

När du söker bygglov ska du lämna in en ansökningsblankett, ritningar och vid enklare ärenden ett förslag till kontrollplan till miljö- och byggförvaltningen.  När ansökan har kommit in kontrollerar våra byggingenjörer om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och att hänsyn tas till bland annat kulturvärden, samhällsbild och grannar. Om ditt projekt inte följer detaljplanen eller om detaljplan saknas gör nämnden en prövning om byggnationen kan godtas. Berörda grannar ska även höras. Deras yttranden hämtas in av miljö- och byggförvaltningen.

Exempel på vad några olika åtgärder, inom detaljplan utan avvikelse, kostar:

Nybyggnad av enbostadshus (50-129 m²): 11 330-12 610 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad (<50 ): 2 360 kr
Tillbyggnad enbostadshus (16-49 m²): 4 780 kr
Tillbyggnad av garage/carport/förråd: 2 140 kr
Växthus, lusthus och likn. oisolerat (15-50 m²): 2 140-2 390 kr
Mur eller plank vid enbostadshus: 3 500 kr
Installation av eldstad: 890 kr

Viktiga länkar

Hur lång tid tar det?

Enligt PBL ska man kunna få besked på en komplett ansökan inom tio veckor. Kommunen kan förlänga med ytterligare tio veckor vid behov, till exempel vid ansökan om större objekt och förhandsbesked för nyetablering. Under våren får vi ofta in en stor mängd ansökningar med längre handläggningstider som följd. Generellt gäller att vi kan handlägga projekt som följer detaljplanen, liksom projekt med fullständiga och läsbara handlingar, mycket snabbare än projekt med avvikelse från detaljplanen eller projekt med dåliga handlingar. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att lämna korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar från början.

När får jag börja bygga?

Åtgärder får inte påbörjas förrän byggförvaltningen har gett klartecken i form av ett startbesked även om byggherren fått bygglov. Startbeskedet ska föregås av ett tekniskt samråd där byggingenjören i första hand tar ställning till om det tekniska utförandet kan antas uppfylla samhällets krav på byggnadsverk. För mindre åtgärder bör bygglov och startbesked kunna ges samtidigt. För små ärenden krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd.

Vem har ansvaret?

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller alla krav på säkerhet och utformning. Kommunens roll är att se till att byggherren gör det han/hon ska enligt lagen. I nya lagen skärps och förtydligas bestämmelserna för detta, bl.a. genom att miljö- och byggförvaltningen förväntas göra minst ett tillsynsbesök på arbetsplatsen för arbeten av lite större vikt. Vid större byggprojekt följer en kontrollansvarig arbetet. En stor förändring är att kontrollansvarig från och med 2013-01-01 måste vara certifierad.

Gamla bygglovsritningar

Ska du bygga om ett hus är byggnadsritningar som har använts för att bygga huset till stor hjälp. De flesta ritningar och andra dokument som hör till tidigare beslut om till exempel bygglov finns sparade i vårt arkiv. Handlingarna är offentliga och du kan få en kopia på de dokument du behöver. I dagsläget microfilmar vi alla äldre handlingar, därför tas det ut en kostnad för utskrift av detta material då det måste beställas och skrivas ut på annan plats än hos kommunen.

Mer information finns på Forshaga kommuns webbplats

Publicering: 2016-01-19 | Ändrat: 2016-06-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se