Bygglov och tillstånd

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov. Munkfors har gemensam miljö- och byggförvaltning med Forshaga kommun.

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. De beskriver hur stor byggrätten är. Ibland gäller särskild hänsyn för din närmiljö; det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till vegetation och natur.

Nya bygglovsregler från 2 juli 2014

Regeringen har beslutat att det från och med den 2 juli 2014 ska vara tillåtet att göra vissa byggåtgärder utan att söka bygglov. Istället räcker det med en anmälan och ett startbesked.
Mer information om de nya reglerna finns i PDF-format från Boverket

Bra att veta inför ditt byggande

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av miljö- och byggnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov enligt 9 kap. i plan- och bygglagen (PBL). När du vill ändra bärande konstruktioner i en byggnad, installera eller ändra eldstäder, rökkanaler, hiss, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp, ska detta anmälas till kommunens miljö- och byggförvaltning. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet ska anmälas.

Invänta startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har inlämnats och beslutats vara fullständig. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kan detta medföra tiotusentals kronor i byggsanktionsavgift.

Har du redan byggt klart?

Du som sökt bygglov de senaste åren — har du kommit ihåg att anmäla till miljö- och byggförvaltningen att byggnaden är klar? Om du inte anmält detta, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen, som har kontoret i Forshagas kommunhus, på telefon 054-17 20 00, eller maila mbn@forshaga.se så att ärendet kan avslutas. Vi är tacksamma över att få ett meddelande även om det inte blev något byggande.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-08-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se