Avgifter för renhållning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret.

Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgiften ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret.

Enligt självkostnadsprincipen (kommunallagen 8 kap. 3c §) får kommunen inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för avfallshanteringen.Avgifterna skiljer sig från kommun till kommun beroende på lokala förutsättningar som storlek och geografiska variationer. Lokala ambitioner, mål och prioriteringar, service på återvinningscentralerna spelar också in i vad som ingår i avgifterna.

(Självkostnaden avser inte kostnaden för den enskilda prestationen utan de samlade kostnaderna för hela avfallsverksamheten.)

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla en grundavgift. I Munkfors är den enligt 2018 års antagna renhållningstaxa:

  • 700 kr för småhus, en- och tvåfamiljshus (villa, parhus, rad- och kedjehus)
  • 500 kr för fritidshus
  • 350 kr per lägenhet i flerfamiljshus
  • 0 kr för verksamheter (företag, organisationer, myndigheter och säsongsverksamheter)

Grundavgiften täcker kostnaden för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall. Grundavgiften ska även täcka kostnaderna för insamling, transporter, fordon, drift och underhåll, kärl samt behandling av mat- och restavfall.

Rörlig avgift – du väljer storlek

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall. Det minsta är 140 liter, andra storlekar är 240, 370 och 660. 370 och 660 kärlen tillhandahålls endast för verksamheter och flerfamiljshus.

Det bruna kärlet avsett för matavfall är alltid 140 liter. Det kan inte vara mindre eftersom sopbilen inte kan lyfta från en lägre höjd. Det kan inte vara smalare för då välter det lättare.

Hämtningsintervall

Standard är att ditt hushållsavfall hämtas varannan vecka. De bruna kärlen ska alltid tömmas minst varannan eftersom matavfallet inte sak stå längre. Som mest kan du få det tömt en gång i veckan. Flerfamiljshus och verksamheter kan ha tätare hämtningsintervall. 52 gånger per år för både restavfall och matavfall samt 104 och 156 gånger för restavfall.

Om du som villaägare sorterar matavfall i det bruna kärlet eller har hemkompost och har ett 140 l grönt restavfallskärl kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall till 13 gånger per år, eller till 4 gånger per år under förutsättningar att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. För hämtningsintervall glesare än varannan vecka ansöker du till ansvarig miljönämnd.

Blankett för ansökan om förlängt hämtningsintervall.

Dela kärl med grannen?

Om du vill dela kärl med grannen kan du ansöka om detta och beviljas under förutsättning att bestämmelser för fyllnadsgrad och vikt inte överstigs, samt att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår. Ni behöver komma överens om vilket abonnemang ni ska ha.

Alla hushåll har kvar sin egen grundavgift men delar på den rörliga avgiften.

Blankett för ansökan om delat kärl.

Uppehåll i hämtning

Ska du på långresa? Jobba utomlands ett år? Du kan medges uppehåll i hämtning om din fastighet inte kommer nyttjas under minst en sammanhängande tid om 12 månader för ditt permanenta boende. För fritidshus gäller minst hela hämtningssäsongen. Ansökan ska lämnas senaste en månad innan avsedd uppehållsperiod till den renhållningsansvariga nämnden.

Blankett för ansökan om uppehåll i hämtning.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen

Om du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett sätt som inte utgör olägenheter för människors hälsa och miljö kan du ansöka om detta till den tillsynsansvariga nämnden och därmed befrias från skyldighet att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-07-10
Sidansvarig: Natalie Broqvist | natalie.broqvist@munkfors.se