Hämtningsplatsen

Kärlets placering

På hämtningsdagen ska ditt sopkärl i första hand stå vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats som bedöms lämplig av praktiska och miljömässiga skäl och möjliggör för alla parter godtagbara hämtningsförhållanden. Fastighetsägaren ansvarar för tillsyn och underhåll av sopkärlet.

Avståndet mellan behållarens hämtningsplats och hämtningsfordonets uppställningsplats bör inte överstiga 7,5 meter, och skall inte överstiga 15 meter om skärskilda skäl finns. Längre avstånd medför dyrare hämtning. Tömt sopkärl lämnas där det hämtats med undantag för tillfälligt försvårande snö- eller nederbördsrelaterade situationer

Dragväg

Dragvägen, den sträckan som renhållaren drar eller skjuter kärlet från hämtningsplatsen till sopbilens lastningsplats, ska bestå av ett jämnt hård underlag som asfalt, betong, markplattor eller hårt packat grus som gör att sopkärlens hjul inte sjunkger ner i gruset. Dragvägen ska även hållas fri från hinder och trånga passager och vara snöröjd och halkbekämpad vintertid.

Transportväg

Det är upp till dig som fastighetsinnehavare att se till att transportvägen fram till behållarens hämtningsplats hålls i farbart och framkomligt skick. Det innebär att du ska se till att transportvägen snöröjs och halkbekämpas. Enskild vägar som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerade och hållas i ett skick som gör den farbar för hämtningsfordon året runt.

Om transporvägen är i ett sådant skick att det medför en arbetsmiljörisk riskerar du att inte få ditt kärl tömt.

På hämtningsdagen

Sopkärlet ska vara uppställt så att hämtning underlättas och kan hanteras enligt gällande arbetsmiljöbestämmelser. Det ska placeras så att den kan hämtas med baklastad bil med sopkärlets handtag vänt mot hämningsriktningen. Sopkärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas eller vara så tungt att det blir svårt att flytta på det eller att arbetsmiljökrav kan tillgodoses. Avfallets vikt bör inte överstiga 1 kg per 10 liter och skall inte överstiga 1,5 kg per 10 liter.

Hämtningstid är vardagar 06.00-22.00. För att vara säker på att dina sopor blir hämtade ska sopkärlet stå på sin plats för klockan 06.00 på hämtningsdagen. Ställ gärna fram kärlet kvällen innan om det inte är möjligt att alltid låta det stå på hämtningsplatsen.

Se till att drag- och transportväg är snöröjd och halkbekämpad och inte medför en arbetsmiljörisk, då kanske ditt sopkärl inte kan bli tömt.

 

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Natalie Broqvist | natalie.broqvist@munkfors.se