Detta händer med ditt farliga avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och miljö. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. I varje hem finns det farligt avfall, därför är det viktigt att de lämnas in till en återvinningscentral och inte slängs som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten.

När det farliga avfallet lämnas in till återvinningscentralen identifieras innehållet. Beroende på avfallstyp återvinns eller förstörs materialet under kontrollerade former. En del farligt avfall går dock inte att göra ofarligt så för att få bort sådant material från kretsloppet skickas det till ett speciellt lager där det slutförvaras. Här kan du läsa mer om hur olika typer av farligt avfall behandlas:

Färg och färgspray
Kan behandlas genom att burkarna fryses ner och att innehållet sedan separeras från förpackningarna. Metall och plast återvinns, färgresterna förbränns.

Lösningsmedel
Förstörs oftast genom förbränning. Vid större mängder kan det renas och återvinnas eller användas som energiråvara i cementindustrin.

Rengöringsmedel och bekämpningsmedel
Avfallet kan förbrännas.

Batterier och bilbatterier
Kadmium återvinns. Kvicksilvret långtidsförvaras och blyet i bilbatterierna återanvänds i nya batterier.

Spillolja
Upparbetas till eldningsolja.

Fotokemikalier
Silvret kan återvinnas.

Termometrar och barometrar
Kvicksilvret tas om hand och långtidslagras.

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör
Metalldelarna går till materialåtervinning och används vid tillverkning av nya metallprodukter som konservburkar med mera. Glaset från glödlampan kan materialåtervinnas vid tillverkning av nya ljuskällor eller andra glasprodukter som exempelvis glasflaskor. Lysrörspulvret i lysrören tas tillvara och återanvänds vid tillverkning av nya ljuskällor. Lågenergilampor krossas och glaset behandlas på ett särskilt sätt. Kvicksilvret från ljuskällorna långtidslagras.

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se